1. Die aandag van alle kantoorgebaseerde opvoeders word daarop gevestig dat die bepalings van Omsendbrief 17 van 14 Maart 2006, ("Verlofbeleid: Staatsamptenare verbonde aan Hoofkantoor en OBOS'e") ook op kantoorgebaseerde opvoeders van toepassing is.
2. Gerieflikheidshalwe word die inhoud van die betrokke omsendbrief hieronder aangehaal:

"Ingevolge paragraaf 3.4 van die direktief oor verlof, moet personeellede ten minste 10 werksdae van hul jaarlikse verlof neem in die jaar waaroor die verlofsiklus strek, met ander woorde tussen Januarie en Desember. In uitsonderlike gevalle en slegs as gevolg van die diensbehoeftes van die Departement, mag daar van hierdie bepaling afgewyk word. Die bepaling lui verder dat jaarlikse verlof sover moontlik as opeenvolgende dae geneem moet word. Indien dit vir 'n kantoorgebaseerde opvoeder onmoontlik is om 10 dae van sy of haar verlof tussen Januarie en Desember van 'n spesifieke jaar te neem, sal redes by die neem van die verlof in die eerste 6 maande van die daaropvolgende jaar verskaf moet word waarom dit nie moontlik was om die verlof binne die jaarsiklus te neem nie."

3. U samewerking ten opsigte van die toepassing van hierdie beleid, en die bekendmaking daarvan aan alle opvoeders, sal op prys gestel word.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:13