1. Die nasionale Minister van Onderwys het die beleidsdokument met die titel, 'N BYLAE TOT DIE BELEIDSDOKUMENT, DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT 'N KWALIFIKASIE OP VLAK 4 VAN DIE NASIONALE KWALIFIKASIERAAMWERK (NKR) AANGAANDE DIE NASIONALE PROTOKOL VIR ASSESSERING (NPA GRAAD R - 12) goedgekeur.
2. Vanaf 1 Januarie 2007 moet die Nasionale Protokol vir Rekordering en Rapportering (Regeringskoerant 29467) in alle skole geďmplementeer word.
3. Hierdie protokol is bepaald van toepassing op graad 10 - 12 en standaardiseer die rekorderings- en rapporteringsprosesse vir skole (graad R - 12) binne die raamwerk van die nasionale Kurrikulumverklaring vir graad R - 9 & 10 - 12. Dit verskaf ook 'n regulerende raamwerk vir die bestuur van skole se assesseringsrekords.
4. Hierdie protokol moet saamgelees word met die volgende regulerende raamwerke en riglyne: Die Nasionale Kurrikulumverklaring graad R - 9 (2002) en graad 10 - 12 (2004). Onderwyswitskrif 6 (Spesiale Behoeftes in die Onderwys, 2001), Taal-in-onderwysbeleid (1997), Suid-Afrikaanse Skolewet (1996), Kwalifikasieraamwerk vir die Nasionale Senior Sertifikaat en Assesseringsriglyne. Die Assesseringsbeleid van 1998 moet hersien word om die protokol te akkommodeer.
5. 'n Gedrukte kopie van die Nasionale Protokol vir Rekordering en Rapportering sal aan skole gepos word. (Verwys na Kurrikulumontwikkelingsminuut DCD/009/2007). Die dokument word in Afrikaans vertaal en 'n afskrif sal eersdaags vir alle Afrikaans-medium skole beskikbaar gestel word.
6. Maak asseblief seker dat alle beamptes en graad 10- tot 12-onderwysers hulleself vertroud maak met die inhoud en implikasies van hierdie beleidsdokument.
7. 'n Omvattende hersiene dokument, Nasionale Beleid oor Assessering en Kwalifikasies in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband, is in die Staatskoerant gepubliseer en sal aan skole gestuur word.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:15


Die volegnde dokument is aangepas vir gebruik via die Internet:
Regeringskoerant No. 29467 (volledig)  (grootte: 1078 KB)
Regeringskoerant No. 29467 (sonder bylae)  (grootte: 761 KB)
Regeringskoerant No. 29467 (slegs bylae)  (grootte: 358 KB)