1. Op 5 Desember 2006 het die Minister van Onderwys die volgende beleidsdokument goedgekeur: Bylae tot die Beleidsdokument, Die Nasionale Senior Sertifikaat: 'n Kwalifikasie op vlak 4 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) aangaande Leerders met Spesiale Behoeftes, wat gepubliseer is as Regeringskennisgewing No. 1266 in die Regeringskoerant, Vol. 498, No. 29466 van 11 Desember 2006.
2. Hierdie wysiging akkommodeer leerders met spesiale behoeftes wat nie aan die vereistes van hoofstroomskole kan voldoen nie, veral diegene wat spesiale onderwysmetodes benodig. Hierdie gewysigde beleid is van krag vanaf 1 Januarie 2007.
3. Graad 10- tot 12-leerders wat leerhindernisse ervaar (soos in hierdie beleid gedefinieer) mag dus een van die volgende twee leerroetes volg om 'n kwalifikasie te verwerf:
3.1 Die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gestipuleer in die beleidsdokument, die Nasionale Senior Sertifikaat: 'n Kwalifikasie op Vlak 4 op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR). Onderwysers mag egter in hulle leerprogramme voorsiening maak vir die spesiale behoeftes van hierdie leerders deur slegs die aktiwiteite in hulle leerprogramme aan te pas.

of

3.2 Die Nasionale Senior Sertifikaat soos gestipuleer in die dokument: Bylae tot die Beleidsdokument, Die Nasionale Senior Sertifikaat: 'n Kwalifikasie op vlak 4 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) aangaande Leerders met Spesiale Behoeftes
4. 'n Gedrukte kopie van die bogenoemde Regeringskoerant sal aan skole gepos word.
5. Maak asseblief seker dat alle graad 10- tot 12-onderwysers hulleself vertroud maak met die inhoud en implikasies van hierdie beleidsdokument.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:15

Regeringskoerant No. 29466  (grootte: 524 KB)  (aangepas vir gebruik via die Internet)