1. Ezi zifundo zilandelayo ziya kuvavanywa nazo kwinqanaba likazwelonke kwiBakala 12 ngo-2006 no-2007: Afrikaans Second Language, Agricultural Science, Business Economics, Economics ne- Geography.
2. Kwenziwe izikhokelo zovavanyo zikazwelonke kwisifundo ngasinye kwezi kwaye ziya kuthunyelwa kuzo zonke izikolo ezifundisa iBakala 12.
3. Iinqununu ziyacelwa ukuba zenze iikopi zala maxwebhu zize ziwanike ootitshala abathatha inxaxheba ekufundiseni nasekuvavanyeni ezi zifundo ukuze abaviwa benze imisebenzi echanekileyo yeCASS nokuba balungiselelwe ngokupheleleyo ifomathi yoviwo lokugqibela kwezi zifundo.
4. Abacebisi ngezekharityhulam abachaphazelekayo baya kunceda ootitshala abanemibuzo ngokumalunga noku.


ISAYINWE: NGU-B.K. SCHREUDER
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:10:19


La maxwebhu kubhekiselelwe kuwo njengaqhotyoshelwe kule setyhula, akaqhotyoshelwanga kodwa ayafumaneka njengeekopi ezingelokhutshelo (hard copies).