1. Iphindwe yaqwalaselwa imiqathango yokuqeshwa namalungelo ahamba nenkonzo (service benefits) abaqeshwa beNkonzo kaRhulumente ababeqeshwe ngamathuba asikelwe amaxesha athile kwizithuba ezisisigxina ezixhaswa ngemali ezazingenabantu (vacant substantive posts) ngaphambi kwe-1 Apreli 2005.
2. Le setyhula isebenza kuphela kubaqeshwa beNkonzo kaRhulumente ababeqeshwe phambi kwe-1 Apreli 2005 kwizithuba ezisisigxina ezixhaswa ngemali ekwakungekho bantu kuzo abangene ngokusisigxina. Abasebenzi beNkonzo kaRhulumente nabaqeshwe njengamabambela, oko kukuthi, abo baqeshwe ithuba elisikelwe ixesha elithile endaweni yabasebenzi abasisigxina beNkonzo kaRhulumente abangekho msebenzini okanye ababambe okwethutyana kwizikhundla eziphezulu, abo ke bakhutshelwe ngaphandle kule miqathango iqulethwe yile setyhula.
3. Le miqathango kuxoxwa ngayo kule setyhula iqalisa ukusebenza nge-1 Apreli 2005 ngaphandle kwalapho kucaciswe gca ngandlela yimbi.
4. Oku kulandelayo yimiqathango namalungelo ahamba nenkonzo aya kusebenza:
4.1 Amalungelo ekhefu (Leave benefits)
4.1.1 Imiqathango yekhefu ekwiSigqibo 7 sika-2000  nakwisiGqibo 15 sika-2002 se-PSCBC noMyalelo oMalunga neKhefu (Leave Directive) weSebe leNkonzo kaRhulumente noLawulo (Public Service and Administration) womhla we-13 Novemba 2003, iya kusebenza ukususela nge-1 Apreli 2005, kunye nemigqaliselo yokuba ikhefu lokugula eliqhelekileyo liya kunikwa ngokomlinganiselo wethuba elibalwa ukususela kwi-1 Apreli 2005 ukuya kwi-31 Disemba 2005.
4.1.2 Nangona lo mqathango uqala nge-1 Apreli 2005, abaqeshwa abafanelekileyo (qualifying employees) basaza kufaneleka ukuba bafumane inxenye epheleleyo yomlinganiselo olunge kubo (pro rata portion) wethuba lekhefu lokugula eliqhelekileyo leentsuku ezili-12 elisusela kwi-1 Apreli 2005 ukuya kwi-31 Disemba 2005.
4.2 Ibhonasi yeNkonzo (Service Bonus)
4.2.1 Ibhonasi yenkonzo iya kuhlawulwa ngokwemigqaliselo ekhoyo elawula intlawulo yebhonasi elolu hlobo (nanjengoko isebenza kubaqeshwa abasisigxina).
4.2.2 Umhla wokuphunyezwa kwentlawulo yebhonasi yenkonzo yi-1 Apreli 2005. Ayisayi kuhlawulwa ngokuthi iqalele emva (retroactively) kwithuba awathi ngalo loo mntu wangena kwimvumelwano yengqesho.
4.2.3 Omnye wemiqathango yentlawulo yebhonasi yenkonzo kukuba umqeshwa makabe usenkonzweni ngomhla wokuhlawulwa kwebhonasi yenkonzo yakhe, nekuyinyanga yomhla wokuzalwa kwakhe.
4.3 Amalungelo oNcedo lwezoNyango (Medical Aid Benefits)
4.3.1 Amalungelo oNcedo lwezoNyango aya kuhlawulwa ngokwemigqaliselo ekhoyo elawula ukuhlawulwa koncedo lwezonyango olulolu hlobo (nesebenza kubaqeshwa abaqeshwe ngokusisigxina).
4.3.2 Iyaziwa into yokuba uNcedo lwezoNyango luya kuvunywa xa kuthe kwangeniswa ubungqina bokwamkelwa kwisiskim soncedo lwezonyango. Kwisibini esitshatileyo, mnye kuphela kubo omakabe lilungu kwisiskim soncedo lwezonyango, kungabi ngabo bobabini.
4.4 Amalungelo oMhlala-phantsi (Pension Benefits)
4.4.1 Umhla wokuphunyezwa kweli lungelo yi-1 Apreli 2006.
4.4.2 Eli lungelo likusebenza kuphela kumqeshwa weNkonzo kaRhulumente owayeqeshwe phantsi kwemvumelwano kwisithuba esisigxina esingenabantu (ekusisithuba esitsha) nowathi, engazange waqhawula/waphuma enkonzweni, waqeshwa kweso sithuba sinye kwelo ziko linye okwelinye ithuba elongezelelweyo (okwamanye amathuba ongezelelweyo).
4.4.3 Abaqeshwa beNkonzo kaRhulumente abaqeshwe njengoko kubonisiwe ngentla apha baya kwamkelwa kwiNgxowa-Mali yoMhlala-phantsi i-Government Employees’ Pension Fund (GEPF) ukususela nge-1 Apreli 2006.
4.5 Isibonelelo sokwazi ukuthenga indlu yokuhlala (Homeowners’ Allowance)
4.5.1 Isibonelelo sokwazi ukuthenga indlu yokuhlala siya kuhlawulwa ngokwemigqaliselo ekhoyo nelawula ukuhlawulwa kwesibonelelo esilolu lohlobo (nesebenza kubaqeshwa abasisigxina).
4.5.2 Mayisoloko ikhunjulwa into yokuba omnye wemiqathango wokuthatha inxaxheba kwiskim sesibonelelo sokwazi ukuthenga indlu yokuhlala kukuba umqeshwa wenkonzo kaRhulumente makabe lilungu le-GEPF. Ngoko ke elona xesha lokuqala lifanelekileyo kwabo baqeshwa bangesosigxina kwesi sibonelelo ikwayi-1 Apreli 2006.
4.6 ImiQathango yokuQeshwa Phantsi kweMvumelwano
4.6.1 Kugqitywe ekubeni abaqeshwa beNkonzo kaRhulumente abaqeshwe kumaziko azanelisayo zonke iimfuno ezimiselweyo zokuqeshwa kwizithuba, nabaqeshwe kwizithuba ezisisigxina nezixhaswa ngezimali ezingenabantu, bangaqeshwa kwezo zithuba phantsi kwemvumelwano ithuba leenyanga ezilishumi elinambini elingakhange liqhawuke ngokuxhomekeka ekubeni luya kukhutshwa nini uluhlu lwezithuba nakwinani lezithuba eziya kukhutshwa.
4.6.2 Abaqeshwa abasenkonzweni phantsi kwemvumelwano nabathe bamkelwa yi-GEPF ukususela nge-1 Apreli 2006 baya kuqeshwa njengabalingwa isithuba seenyanga ezili-12 ukususela kwi-1 Apreli 2006 ngenjongo yokuba babe nokuqeshwa ngokusisigxina kwezo zithuba zabasebenzi abaqeshwe ngemvumelwano.
5. Izintlu zeziThuba

Ngenxa yoku kukumhlathi 4.6 ngentla apha, elona thuba kunokukhawulezwa kukhutshwe ngalo uluhlu lwezithuba ezivulelekileyo (open) zoomabhalana nezithuba zeeforimani yi-1 Apreli 2006. Ukuhlenga-hlengiswa kwabaqeshwa abangaphaya kweemfuneko (excess employees) kusenegalelo ekuqeshweni kwangethuba kwizithuba ezisisigxina nakwasekukhutshweni kwezintlu zezithuba ezivulelekileyo.ISAYINWE: NGU-JH HURTER
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:09:19

PSCBC Resolution 7 of 2000  (ubukhulu: 56 KB)
PSCBC Resolution 15 of 2002  (ubukhulu: 321 KB)
Leave Directive of the Department: Public Service and Administration  (ubukhulu: 251 KB)