1. Umsebenzi wesikolo wasekhaya yinxalenye yemisebenzi yesikolo yokufundisa nokufunda kwaye ufuna ulawulwe ngempumelelo ziinqununu, ngootitshala, ngabazali nangabafundi.
2. Ucwangciso omalwenziwe ngemvano sisikolo siphela lolawulo lomsebenzi wesikolo wasekhaya malukuthintele ukungxixhwa kwabafundi ngemisebenzi
3. Esi sikhokelo siqhotyoshelwe apha senzelwe ukuba sibe sisixhobo solawulo ngempumelelo lomsebenzi wesikolo wasekhaya ezikolweni
4. Esi sikhokelo sinengcaciso neengcebiso malunga nolawulo lobungakanani kwakunye nobunjani bomsebenzi wesikolo wasekhaya ngokunxulumene nekharityhulam ekhoyo ejolise kwiziphumo.
5. Esi sikhokelo singasetyenziswa yikomiti yolawulo yesikolo kunye nebhunga lolawulo lesikolo ekwenzeni umgaqo-nkqubo ofanelekileyo womsebenzi wesikolo wasekhaya.
6. Mazincede Iinqununu zazise bonke ootitshala, amalungu amabhunga olawulo ezikolo, abazali kwakunye nabafundi okubhalwe kule setyhula kwanoko kukwisikhokelo esiqhotyoshelweyo ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: R.B. SWARTZ
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:08:17

IMigaqo yePhondo yoLawulo lomSebenzi weSikolo waseKhaya kwiZikolo zikaRhulumente eziQhelekileyo  (ubukhulu: 40 KB)