1. Apha kuqhotyoshelwe izintlu zeencwadi ezilungiselelwe ukufundwa zesi-Afrikansi, isiNgesi, isiXhosa, isiSuthu, nesiTswana ze-Further Education and Training (FET). Ezi zintlu ziqulunqwe nguzwelonke ukulungiselela ukuphunyezwa kweNgcaciso yeKharityhulam kaZwelonke kwiBakala 10 ngo-2006.
2. Ezi zintlu zeencwadi zikazwelonke kucetyiswa ukuba zisetyenziselwe ukufunda nokufundisa iBakala 10 kulwimi ngalunye lwaseburhulumenteni kumanqanaba oLwimi lweNkobe, ulwimi LokuQala oloNgezelelweyo, noLwimi lwesiBini oloNgezelweleyo. Zikwanezihloko (ekukho kuzo iincwadi zabafundi nezikhokelo zootitshala) phantsi kwala mahlelo alandelayo kwinqanaba lolwimi ngalunye: isifundo solwimi esihlangeneyo, idrama, iintsomi, inoveli, izibongo, amabalana amafutshane, iinoveli zolutsha, kwakunye nezinye iincwadi zokufunda.
3. Qaphele ukuba uluhlu lweencwadi lukazwelonke lulungiselelwe ukuba lube sisikhokelo ezikolweni nokuba izikolo zingaqhubeka zisebenzise iincwadi zazo zokufunda ezikhoyo.
4. Ezi zintlu zeencwadi zikazwelonke mazingabhidaniswa nezintlu zephondo ezakhutshwa ngesetyhula 0032/2005, eyayichaza ngoku-odolwa kweencwadi kwizifundo zeelwimi ezihlangeneyo (nakwiMathematika, uLwazi ngeMathematika nePhysical Sciences) eziphantsi kweprojekthi eyodwa efumana inkxaso-mali.


ISAYINWE: NGU-D.R. SHEPHERD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:06:14

Afrikaans Grade 10: List of books  (ubukhulu: 36 KB)
English Grade 10: List of books  (ubukhulu: 137 KB)
Xhosa Grade 10: List of books  (ubukhulu: 24 KB)
Sotho Grade 10: List of books  (ubukhulu: 42 KB)
Tswana Grade 10: List of books  (ubukhulu: 25 KB)