1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni liqhuba iprojekthi eyodwa yokubonelela umfundi ngamnye ngencwadi yesifundo (textbook) kwezi zifundo zilandelayo:
IiLwimi: ULwimi lweNkobe -
(Integrated language textbook)
IiLwimi: ULwimi lokuQala oLongezelelweyo - 
(Integrated language textbook)
IMathematika okanye uLwazi lweMathematika 
(Mathematical Literacy)
IFizikhali Sayensi (kubafundi bodwa abathatha esisifundo)
2. Le projekthi ixhasa ukuphunyezwa kweNgcaciso yeKharityhulam kaZwelonke (National Curriculum Statement) (NCS) kwiBakala 10 ngo-2006, yaye ikhuthaza ngakumbi ukufundwa nokufundiswa ngendlela eyiyo kweeLwimi, kweMathematika neSayensi. Zaziswa izikolo ngale projekthi kwiNgcaciso eMfutshane yeCandelo lezoPhuhliso lweKharityhulam DCD0022/2005.
3. Ikomiti yokukhetha iincwadi eyenziwa ngamagosa esebe nootitshala sele izijongile iincwadi ngokusebenzisa iindidi ngeendidi zemigaqo yokukhetha, ebandakanya ukungqinelana kwazo neRNCS. Iincwadi mazikhethwe kwezi zintlu ziqhotyosholweyo (attached lists). ISebe leMfundo leNtshona Koloni alisayi kuhlawulela iincwadi ezingakhethwanga kwezi zintlu.

ISihlomelo A – Izintlu zeencwadi zezifundo 
        ezizodwa kwiBakala 10
ISihlomelo B – Imigaqo esetyenzisiweyo ekukhetheni 
        iincwadi zeBakala 10
ISihlomelo C – Iifom zerikhwishini
4. Nangona ezi ncwadi zingqinelana nemigaqo enikiweyo, iSebe leMfundo leNtshona Koloni alizikhethanga ezi ncwadi njengekuphela kwazo “ekucetyiswa ukuba zithengwe”. Kukhethwe iindidi ngeendidi ezahlukeneyo yaye ngasinye isikolo masikhethe ezo ncwadi zezifundo zifanele ngeyona ndlela ibhetele imeko yaso.
5. Ukuncedisa izikolo ekubeni zithathe izigqibo ezizizo zinolwazi, iincwadi ezikwezi zintlu ziza kufumaneka kumaziko eencwadi (resource centres) akwii-EMDC ukususela ekuqaleni kukaJuni ngenjongo yokuba zikhe ziziphengulule. Abapapashi baya kubonisa iincwadi zabo abazikhethileyo kwiNkomfa yeeNqununu enge-11 Juni 2005 eNorth Link College kuze, xa kunokwenzeka oku, nakwiiprogram zoqeqesho kwiNCS zeBakala 10 ngoJulayi. Ziyakhuthazwa iinqununu nootitshala ukuba basebenzise la mathuba okuba baqale baziphengulule iincwadi zezifundo phambi kokuba bakhethe ezo bazifunayo.
6. Izikolo mazizikhethele zona iincwadi zenkalo yesifundo nganye zize zazise iSebe leMfundo leNtshona Koloni ngokuzalisa ifom yerikhwizishini (iSihlomelo C). Le fom yerikhwizishini ifuna ukuba izikolo zenze oku kulandelayo:
 • Khetha izihloko ezi-2 ngolandelelwano lokhetho (ukhetho 1 nolwesi-2) kwinkalo yesifundo nganye

 • Nika inani labafundi abalindelekileyo kwinkalo yesifundo nganye ngo-2006

 • Nika inani leeklasi ezilindelekileyo kwinkalo yesifundo nganye ngo-2006

 • Tyumba umthengisi-zincwadi eliza kungena kwimvumelwano naye iSebe leMfundo leNtshona Koloni ukwenzela ukuba azise iincwadi ezo esikolweni.

7. Ifom yerikhwizishini, iSihlomelo C, mayibuyiselwe kule dilesi ilandelayo ungekadluli umhla woku-1 Agasti 2005:
For attention: RL Africa or J Solomons
Directorate: Logistical Services
Special Project Grade 7 and 10 Textbooks
Western Cape Education Department
Private Bag X9114
CAPE TOWN
8000
8. Zakuba nje zizisiwe iincwadi esikolweni, mazifakwe kwi-inventri yesikolo zize zinikwe abafundi ngosuku lokuqala lwesikolo ngo-2006. Abafundi mabanikwe imiyalelo yokuba zinyamekelwa njani iincwadi yaye makwenziwe isicwangciso sokulawula ukubuyiswa kweencwadi ngabafundi ekupheleni konyaka. Amagosa eSebe leMfundo leNtshona Koloni aya kukubeka esweni ukuphunyezwa kwale miyalelo xa atyelela izikolo.
9. ISebe leMfundo leNtshona Koloni linovuyo lokuba libe nokubonelela ngezi ncwadi zezifundo ezikolweni yaye linethemba lokuba ziya kusetyenziswa ngendlela eyiyo ukuphakamisa ngakumbi umgangatho wokufundwa nokufundiswa kwezi zifundo zibalulekileyo.


ISAYINWE: NGU-D.R. SHEPHERD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:06:06

ISihlomelo A – Izintlu zeencwadi zezifundo ezizodwa kwiBakala 10  (ubukhulu: 28 KB)
ISihlomelo B – Imigaqo esetyenzisiweyo ekukhetheni iincwadi zeBakala 10  (ubukhulu: 11 KB)
ISihlomelo C – Iifom zerikhwishini  (ubukhulu: 17 KB)