1. Okuthunyelelwayo luluhlu lokugqibela loncwadi ekucetyiswa ukuba lufundwe kunye neencwadi ezimiselwe ukufundwa zamaBakala 7 – 12 ngo-2006. Ezi zintlu azizibandakanyi izintlu zeBakala 10 zona ziya kuthunyelwa zodwa ezikolweni.
2. Olu luhlu lwenziwe ngohlobo lokuba lunciphise ukuthengwa kweencwadi ezintsha kodwa lukwalungiselela ukuba kuqaliswe iincwadi ezintsha.
3. Zonke izicelo nezimvo ezivakalisiweyo ziye zaqatshelisiswa kwaza, apho kufanelekileyo, kwafakelwa izilungiso kuluhlu lokubambisa (provisional list).
4. Eli Sebe livakalisa umbulelo walo kubo bonke abo baye benza igalelo ngokumalunga nokwenziwa kolu luhlu. Likwathi maz’ enethole ngokukodwa kwiiKomiti zeeNcwadi eziMiselweyo.


ISAYINWE: NGU-D.R. SHEPHERD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2005:06:06

List literature study and prescribed books  (ubukhulu: 144 KB)