1. Om die effektiewe beheer van die prosessering van verlofaansoeke te verseker, word prinsipale van onderwysinrigtings en toesighouers van afdelings daaraan herinner dat verlofvorms in tweevoud by die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) ingedien moet word. Dit sal die WKOD instaat stel om sodra die aansoek geprosesseer is, die duplikaat/ afskrif van die verlofvorm waarop die besluit rakende die voorgenome verlof verskyn, vir rekorddoeleindes aan die prinsipaal/toesighouer terug te stuur.
2. Aansoeke om verlof moet vroegtydig ingedien word. Indien dit egter nie moontlik is nie, moet prinsipale en toesighouers seker maak dat verlofvorms en hulle aanbevelings hierdie kantoor bereik teen nie later nie as 14 dae na die datum waarop die betrokke persoon aansoek om verlof gedoen het.
3. Bring asseblief die inhoud van die hierdie omsendbrief onder die aandag van alle werknemers onder u beheer.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:02:07