1. Die reŽls vir die Senior Sertifikaat-eksamens, soos hulle op elke kandidaat se persoonlike rooster asook in die antwoordboeke verskyn, stel dit baie duidelik dat geen kandidaat 'n selfoon in sy of haar besit in die eksamenlokaal mag hÍ nie. Dit is van geen belang of die foon aangeskakel is of nie, of gebruik word of nie, bloot die besit van ín selfoon in die eksamenlokaal is ín eksamenonreŽlmatigheid.
2. Skoolhoofde en hoofde van inrigtings wat as eksamenlokale gebruik word, word versoek om te verseker dat hierdie reŽl streng toegepas word. Die nodige reŽlings moet getref word om te verseker dat kandidate wat selfone saam met hulle na ín eksamensessie bring, ín veilige plek het om hulle te laat en dat selfooneienaars hulle eie selfone later terugkry. Sommige inrigtings heg ín nommer aan die selfoon wanneer dit ingelewer word en gee aan die kandidaat 'n kaartjie waarop 'n duplikaat van die nommer verskyn. Na die eksamensessie kry die kandidaat weer sy of haar eie selfoon wanneer die betrokke kaartjie ingelewer word.
3. Gevorderde selfoontegnologie maak dit nou moontlik om spesifieke inligting op ín selfoon af te laai. Bewys hiervan is tydens die 2004 Senior Sertifikaat-eksamen ontdek en dit het daartoe gelei dat ín kandidaat se uitslag in die betrokke vak nietig verklaar is.
4. Alle opsieners sal opdrag ontvang om in toekomstige eksamens besonder bedag hierop te wees, en hoofde van alle inrigtings word versoek om alles moontlik te doen om te verseker dat geen kandidate by hulle sentrums hulself blootstel aan ín ondersoek deur die Departement vir ín onreŽlmatigheid nie.
5. Hoofde en sentrumbestuurders word versoek om voor die aanvang van alle eksamens hierdie inligting onder die aandag van al hulle kandidate te bring.


GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:01:28