1. In Onderwyswitskrif 6 (Special Needs Education: Building an Inclusive Education and Training System) word voorgestel dat daar by elke onderwysinstelling 'n onderwysondersteuningspan (OOS) ingestel moet word met die doel om leerders op skool wat leer- en ontwikkelingstoornisse ervaar, te ondersteun. Die doel met onderwysondersteuningspanne (Institution support teams) is om 'n struktuur te voorsien vir die ontwikkeling van effektiewe en toepaslike strategieŰ om opvoeders te ondersteun in die voorkoming, verwydering van, en kompensasie vir leerstoornisse. Daar word van elke WKOD-skool verwag om 'n onderwysondersteuningspan in te stel. Die WKOD wil graag die talle skole wat reeds OOS'e ingestel het, en wat reeds uitstekende vordering toon met die ontwikkeling van hierdie spanne, gelukwens.
2. 'n Handleiding met riglyne vir die samestelling en funksies van die OOS word tans via die OBOS'e onder alle skole versprei. OBOS'e onderneem om skole met die instelling van Onderwysondersteuningspanne en met die noodsaaklike opleiding van personeel te ondersteun.
3. Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996), moet elke skoolbeheerliggaam (SBL) 'n persoon of persone met kundigheid aangaande leerders se spesiale onderwysbehoeftes ko÷pteer (p. 18, artikel 23.5). Dit word aanbeveel dat die ko÷rdineerder van die OOS vir hierdie doel op die beheerliggaam geko÷pteer word.
4. Enige navrae kan gerig word aan Die Hoof: Gespesialiseerde Leerder- en Opvoeder-ondersteuning by u OBOS. Die kontakbesonderhede vir die onderskeie OBOS'e is soos volg:
OBOS: Metropool-Suid    Me. B Daniels   Tel 021 370 2000 
OBOS: Metropool-Sentraal  Mnr. E Hassen   Tel 021 659 4300     
OBOS: Metropool-Oos     Dr. M Bunding   Tel 021 900 7028 
OBOS: Metropool-Noord    Dr. J Pretorius  Tel 021 659 4300
OBOS: Weskus/Wynland    Dr. L de Jager  Tel 021 860 1204
OBOS: Suid-Kaap/ Karoo   Mnr. F Tallie   Tel 044 873 8310
OBOS Breederivier/Overberg Dr. G Barkhuizen Tel 023 348 4656
5. Dit sal waardeer word indien skoolhoofde van opvoedkundige instansies die inhoud van die omsendbrief en die OOS-handleiding onder die aandag van die personeel en die beheerliggaam sal bring vir hulle kennisname en implementering.
6. Die WKOD verwag dat die instelling van OOS'e 'n substantiewe bydrae sal lewer tot ondersteuning aan leerders wat leerstoornisse ervaar.


GETEKEN: DR F.A. BOOYSE
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2004:12:13

Education White Paper 6: Special Needs Education  (grootte: 674 KB)