1. Aangeheg is die rooster vir die 2006 Senior Sertifikaat Aanvullende Eksamen.
2. Elke kandidaat wat kwalifiseer vir die skryf van hierdie eksamen, sal op sy of haar November 2005-uitslagadvies daarvan in kennis gestel word. 'n Inskrywingsvorm sal gestuur word na dieselfde adres as diť waarheen die kandidaat se uitslagadvies gestuur is. As die vorm nie teen Vrydag 06 Januarie 2006 ontvang word nie, moet die betrokke kandidaat met mnr. C Louw van die Direktoraat: Eksamens in verbinding tree by telefoonnommer (021) 467-2917 of faksnommer (021) 461-5637.
3. Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag 20 Januarie 2006. Skoolhoofde en kandidate word versoek om streng by hierdie datum te hou, aangesien laat inskrywings nie aanvaar sal word nie.
4. Neem asseblief kennis dat die datums waarop die ses vakke geskryf word wat deur die nasionale Departement van Onderwys (DvO) geŽksamineer word, d.w.s. Rekeningkunde HG en SG, Engels Tweede [Eerste Addisionele] Taal HG en SG, Geskiedenis HG en SG, Wiskunde HG en SG en Natuurwetenskap HG en SG, deur die DvO bepaal word en vasgestel is, soos wat die geval is vir die ander vyf vakke wat gewild is onder kandidate, nl. Aardrykskunde HG en SG, Bedryfsekonomie HG en SG, Ekonomie HG en SG, Landbouwetenskap HG en SG en Afrikaans Tweede Taal HG en SG.
5. Eksamensentrums vir die aanvullende eksamen sal ingerig word by sekondÍre skole en ander sentrums soos deur die Departement bepaal. Indien Ďn skool nie as sentrum vir die aanvullende eksamen beskikbaar is nie, moet die skoolhoof sy of haar kringbestuurder teen nie later as 20 Januarie 2006 daarvan in kennis stel sodat reŽlings vir Ďn alternatiewe sentrum getref kan word.
6. Die hoofopsiener moet verseker dat kandidate die eksamenlokaal 25 minute voor die amptelike begintyd van die eksamensessie binnegaan. Hierdie tyd moet soos volg benut word:
6.1 Die eerste 15 minute moet gebruik word om te sorg dat die kandidate in hulle korrekte sitplekke sit, om die vraestelle uit te deel, ens.
6.2 Gedurende die oorblewende 10 minute moet die kandidate die eksamenvraestel deurlees.
7. In geen stadium van hierdie 25 minute-voorbereidingsperiode mag kandidate toegelaat word om te skryf of notas te maak nie. Ďn Oortreding van hierdie reŽl sal as Ďn onreŽlmatigheid beskou word.
8. Kandidate moet ophou skryf op die tyd wat op die eksamenrooster aangedui word.
9. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle kandidate wat die November 2005 Senior Sertifikaat-eksamen afgelÍ het.


GETEKEN: BK SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:12:22

Finale eksamenrooster: 2006 Senior Sertifikaat Aanvullende Eksamen  (grootte: 30 KB)