1. Benoemings ten opsigte van die vul van vakante substantiewe poste met ingang van 1 Januarie 2006 word ingewag. Die keerdatum vir die indien van benoemingsvorms is 30 Desember 2005. (Neem asseblief kennis dat nominasies gepos moet word aan, Die Hoof: Onderwys, Direktoraat Personeelvoorsiening, Privaatsak X9114, Kaapstad, 8000 )
2. Neem asseblief kennis dat vakante substantiewe poste vir 'n volle jaar (1 Januarie tot 31 Desember ) gevul mag word. Aangesien posvlak 1-poste slegs in die tweede helfte van 2006 geadverteer sal word met die oog op die permanente vulling daarvan met ingang van 1 Januarie 2007, word benoemingsinstansies aangemoedig om alle tydelike opvoeders sover as moontlik vir die volle 2006 vir aanstelling te benoem.
3. Opvoeders wat egter die diens met die Vrywillige Skeidingspakket verlaat het, mag slegs vir aanstelling benoem word indien daar geen ander toepaslik gekwalifiseerde (werklose) opvoeders vir aanstelling beskikbaar is nie. Hierdie opvoeders (wat die VSP aanvaar het) kan derhalwe slegs op n kwartaallikse grondslag vir aanstelling benoem word, mits die benoeming gerugsteun word deur volledige motivering deur die benoemingsinstansie. Hulle benoemings moet ook vergesel wees van die kringbestuurder se aanbeveling.
4. Geen benoeming wat sal uitloop op 'n netto botalligheid by 'n inrigting, sal goedgekeur word nie.
5. Volledigheidshalwe dien gemeld te word dat n benoeming uit die volgende dokumentasie bestaan:
Benoemingsvorm (A3)
Aansoekvorm (A2)
Vorm Z56 in die geval van n eerste aanstelling
vir die inbetaling van salaris in n bankrekening
Gewaarmerkte afskrifte van alle kwalifikasies 
6. Onvolledige benoemings kan nie geprosesseer word nie en gee aanleiding tot die laat betaling van salarisse. Benoemingsinstansies word dus versoek om te verseker dat benoemings volledig (soos hierbo aangedui) ingedien word.
7. Daar word weer eens gewys op die belangrikheid van die tydige indiening van benoemingsvorms, veral aangesien daar slegs een betalingslopie per week is. Die laat indiening van benoemingsvorms veroorsaak dus onafwendbaar die laat betaling van salarisse, wat die Departement graag wil vermy.
8. U samewerking word waardeer.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:12:02