1. Die beleid van die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring vir graad R tot 9 (Skole) sal in 2007 in graad 8 en 9 geÔmplementeer word.
2. OriŽntasiekursusse in alle leerareas vir alle graad 8- en 9-onderwysers sal van 10 tot 14 Julie 2006 gehou word.
3. Kursusse sal herhaal word van 26 tot 29 September 2006 vir onderwysers wat Ďn tweede leerarea onderrig.
4. Besonderhede aangaande waar die opleiding sal plaasvind, sal in 2006 verskaf word.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:12:02