1. Die nasionale Departement van Onderwys het die Nasionale Assesseringsprotokol vir Skole in die Algemene en Verdere Onderwys-en-opleidingsband (graad R-12)  [grootte: 301 KB] gepubliseer.
2. Alle skole moet hierdie protokol vanaf Januarie 2006 in alle grade implementeer.
3. Die protokol is tans net in Engels beskikbaar. Die voorbeelde waarna daar in paragraaf 4 verwys word, is nie aangeheg nie omdat die Wes-Kaap Onderwysdepartement dit nog nie ontvang het nie.
4. Assesseringsimposiums sal gedurende die eerste kwartaal van 2006 by alle OBOS'e gehou word om hierdie protokol te bespreek.


GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:11:30