1. U word verwys na Omsendbrief 0074/1998 van 29 Junie 1998 en daaropvolgende omsendbriewe waarin die beleid van toepassing op jaareindfunksies en tyd af vir kersinkopies bekendgemaak is. Ten einde enige verwarring by personeellede te voorkom oor wat verwag word en wat toelaatbaar is of nie, word die belangrikste inligting geriefshalwe herhaal.
1.1 Bo en behalwe die toegewings wat normaalweg aan die einde van elke jaar gemaak word ten opsigte van korter werksdae net voor Kersfees en Nuwejaar, sal personeellede toegelaat word om een Kersete gedurende die feesseisoen by te woon. Hierdie ete kan enige vorm aanneem, maar mag nie vroeŽr as die normale etenspouse, naamlik 12:30, Ďn aanvang neem nie. Personeellede sal egter nie verplig wees om na die ete na hulle kantore terug te keer nie.
1.2 Geen verdere versoeke ten opsigte van tyd af vir Kersinkopies of die bywoning van ander funksies sal goedgekeur word nie.
1.3 Dit is ook noodsaaklik dat reŽlings vir funksies in samewerking met die betrokke lynbestuurders (direkteursvlak) getref word.
1.4 Alle funksies behoort gedurende Desember 2005 plaas te vind ten einde te verseker dat werksaamhede nie vroeŽr reeds deur onderbrekings geraak word nie.
2. Dit is belangrik dat hoofde van direktorate vooraf voldoende reŽlings tref om noodsaaklike dienste aan die gang te hou en telefone te beantwoord.
3. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van al die personeellede onder u beheer.


GETEKEN: C.J. FOURIE
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:11:17