1. Goedkeuring is verleen vir die verhoging van die volgende beurse, terugwerkend vanaf 1 April 2005.
1.1 Die maksimum losiesbeurse betaalbaar aan hulpbehoewende leerders in koshuise verbonde aan openbare gewone skole word vanaf R3 850-00 na R4 000-00 per leerder per jaar verhoog
1.2 Die maksimum vervoer- en privaatlosiesbeurse betaalbaar aan hulpbehoewende leerders in die Weskus & Wynland-, Suid-Kaap & Karoo- en Breederivier & Overbergstreke word verhoog vanaf R880-00 na R933-00 per leerder per jaar.

L.W. Hierdie beurse word bereken volgens die goedgekeurde middeletoets en kriteria wat in Omsendbriewe 0143/1998 van 6 November 1998 en 0029/2001 van 13 Maart 2001 uiteengesit is.

2. Goedkeuring is ook verleen vir die verhoging van die volgende personeelsubsidies terugwerkend vanaf 1 April 2005.
2.1 Die personeelsubsidie betaalbaar aan openbare skole met n leerderinskrywing van minder as 201 leerders vir die inkoop van administratiewe-/skoonmaakdienste word van R253-00 tot R268-00 per leerder per jaar verhoog
2.2 Die personeelsubsidie betaalbaar aan openbare koshuise met n inskrywing van minder as 50 kosgangers vir die inkoop van voedselvoorsiening/skoonmaakdienste word van R3 500-00 tot R3 710-00 per leerder per jaar verhoog
3. Die agterstallige bedrae ten opsigte van die reeds goedgekeurde losies-, vervoer- en privaatlosiesbeursaansoeke en vir die inkoop van personeel met ingang van 1 April 2005 sal diensooreenkomstig betaal word.
4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van lede van die beheerliggaam en alle betrokkenes.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:10:24