1. Ingevolge artikel 8 van die Wet op Skuldinvorderaars, 1998 (Wet 114 van 1998) [ "pdf" grootte: 720 KB] mag geen persone, uitgesluit ‘n prokureur, as skuldinvorderaar optree nie tensy hy/sy by die Raad vir Skuldinvorderaars geregistreer is. Indien ‘n ongeregistreerde maatskappy, beslote korporasie of individu skuld namens ‘n ander persoon invorder, begaan sodanige persoon ‘n kriminele oortreding.
2. Die Raad vir Skuldinvorderaars is ‘n statutêre liggaam en is gestig om beheer oor die beroep van skuldinvorderaars uit te oefen. Die databasis van geregistreerde skuldinvorderaars is beskikbaar op die Raad se webtuiste (www.debtcol-council.co.za) of deur die Raad te skakel by telefoonnommer 012 804 9808/3402, faksnommer 012 804 0744 of e-posadres info@debtcol-council.co.za.
3. Die Raad het die Departement ingelig dat dit onder hul aandag gekom het dat sekere onderwysinrigtings skuldinvorderaars gebruik om hul skuld te verhaal, terwyl sodanige skuldinvorderaars nie ingevolge die Wet op Skuldinvorderaars, 1998, geregistreer is nie.
4. Prinsipale en beheerliggame word versoek om te verseker dat skuldinvorderaars geregistreer is by die Raad van Skuldinvorderaars en dat daar vir inspeksiedoeleindes rekord gehou word van bewys van registrasie (geldig vir een jaar).
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:10:25