1. n Lys van die omsendbriewe wat gedurende die derde kwartaal van 2005 deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) uitgereik is, is aangeheg.
2. Omsendbriewe word in e-posformaat versend, maar skole wat nie oor e-posfasiliteite beskik nie, ontvang gedrukte kopie. Indien omsendbriewe aanhangsels het wat nie per e-pos versend kan word nie, sal drukstukke beskikbaar gestel word.
3. Daar word van skole en amptenare verwag om hulle e-pos daagliks na te gaan ten einde bewus te wees van alle omsendbriewe aangesien hierdie dokumente onontbeerlik is vir die doeltreffende funksionering van die WKOD. Die WKOD sal kontroleer of skole die e-pos wat aan hulle versend word, ontvang en oopmaak.
4. Skole en amptenare moet lers (folders) vir die stoor van hierdie omsendbriewe op hul rekenaars skep en vir di doel die naamkonvensie WKOD-omsendbriewe 2005 gebruik. Hierdie omsendbriewe moet bewaar word vir solank as wat hulle geldig is.
5. Omsendbriewe wat sedert die begin van 2003 uitgereik is, is ook beskikbaar op die WKOD se webblad http://wced.wcape.gov.za/circulars/index circmins.html.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.
7. U samewerking sal op prys gestel word.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:10:18

Lys van omsendbriewe  (grootte: 10 KB)