1. Die volgende vakke sal ook nasionaal geŽksamineer word in graad 12 in 2006 en 2007: Afrikaans Tweede Taal. Landbouwetenskap, Bedryfsekonomie, Ekonomie en Aardrykskunde.
2. Nasionale assesseringsriglyne is vir elk van hierdie vakke ontwikkel en sal aan alle skole wat graad 12 aanbied, gepos word.
3. Prinsipale word versoek om afskrifte van hierdie dokumente te maak en dit te versprei onder die opvoeders wat betrokke is by die onderrig en assessering van hierdie vakke sodat kandidate by die korrekte DASS-aktiwiteite betrek kan word en deeglik voorbereid kan wees op die finale formaat waarin hierdie vakke geŽksamineer sal word.
4. Die bepaalde kurrikulumadviseurs sal onderwysers ook bystaan met enige navrae in hierdie verband.


GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:10:19


Die dokumente, waarna verwys word in die minuut, is aan skole gestuur.