1. Die voorwaardes van indiensneming en diensvoordele van Staatsdienswerknemers wat voor 1 April 2005 vir geslote tydperke in vakante poste aangestel is, is hersien.
2. Hierdie omsendbrief is slegs van toepassing op Staatsdienswerknemers wat voor 1 April 2005 in substantiewe vakante poste aangestel is waarvoor daar geen permanente posbeklers was nie. Staatsdienswerknemers wat as plaasvervangers aangestel is, dit wil s, werknemers wat vir n geslote tydperk in die plek van permanente Staatsdienspersoneellede aangestel is wat afwesig is van diens of wat in n hor pos waarneem, word dus uitgesluit van die maatrels soos vervat in hierdie omsendbrief.
3. Die maatrels wat in hierdie omsendbrief vervat word, tree met ingang 1 April 2005 in werking, tensy uitdruklik anders vermeld.
4. Die volgende voorwaardes en diensvoordele geld:
4.1 Verlofvoordele
4.1.1 Die verlofmaatrels soos vervat in Resolusie 7 van 2000 en Resolusie 15 van 2002 van die SDKBR en die Direktief oor Verlof van die Departement: Staatsdiens en Administrasie, gedateer 13 November 2003 sal met ingang 1 April 2005 in werking tree, met die voorwaarde dat gewone siekteverlof op n pro rata-grondslag vir die tydperk 1 April 2005 tot 31 Desember 2005 toegestaan sal word.
4.1.2 Hoewel hierdie maatrel vanaf 1 April in werking tree, sal kwalifiserende personeel steeds kwalifiseer vir die volle pro rata-gedeelte van die gewone siekteverlof van 12 (twaalf) dae vir die tydperk 1 April 2005 tot 31 Desember 2005.
4.2 Diensbonus
4.2.1 n Diensbonus is betaalbaar ingevolge die bestaande voorskrifte wat die betaling van sodanige bonusse reguleer (en soos van toepassing is op permanent aangestelde werknemers).
4.2.2 Die implementeringsdatum vir die betaling van die diensbonus is 1 April 2005. Dit sal nie terugwerkend gemplementeer word vir die tydperk wat die persoon op kontrak was nie.
4.2.3 Een van die vereistes vir die betaling van die diensbonus is dat die werknemer in diens moet wees op die datum van betaling van sy/haar diensbonus, wat sy/haar verjaarsdagmaand is.
4.3 Mediesefondsbydraes
4.3.1 Mediesefondsvoordele is betaalbaar ingevolge die bestaande voorskrifte wat die betaling van sodanige mediesefondsbydraes reguleer (en soos van toepassing is op permanent aangestelde werknemers).
4.3.2 Dit volg dus dat mediesefondsbydraes toegestaan sal word mits bewys van toelating tot n mediese fonds ingedien word. Slegs een van die twee eggenote kan lid van die mediese fonds wees, maar nie beide nie.
4.4 Pensioenvoordele
4.4.1 Die implementeringsdatum vir hierdie voordeel is 1 April 2006.
4.4.2 Hierdie voordeel is slegs betaalbaar aan n Staatsdienspersoneellid wat op kontrak in n vakante befondsde pos aangestel is (wat n nuwe aanstelling was) en wat, sonder n diensonderbreking vir n verdere tydperk(e) in dieselfde pos by dieselfde inrigting aangestel is.
4.4.3 Staatsdienspersoneel wat aangestel is soos hierbo aangedui, sal met ingang 1 April 2006 tot die Regeringswerknemerspensioenfonds (RWPF) toegelaat word.
4.5 Huiseienaarstoelaag
4.5.1 n Huiseienaarstoelaag is betaalbaar ingevolge die bestaande voorskrifte wat die betaling van sodanige toelae reguleer (en soos van toepassing is op permanent aangestelde Staatsdienswerknemers).
4.5.2 Daar moet in gedagte gehou word dat een van die vereistes vir deelname aan die huiseienaarstoelaeskema is dat n Staatsdienspersoneellid n lid van die RWPF moet wees. Die vroegste waarop kontrakwerknemers vir hierdie voordeel kan kwalifiseer, is gevolglik ook 1 April 2006.
4.6 Diensvoorwaardes in n Kontrakhoedanigheid
4.6.1 Daar is besluit dat Staatsdienspersoneel wat by inrigtings in diens geneem is wat aan die voorgeskrewe vereistes vir aanstelling voldoen en wat in vakante befondsde poste aangestel word, op kontrakbasis vir n aaneenlopende tydperk van twaalf kalendermaande aangestel mag word, afhangende van wanneer n vakaturelys uitgereik sal word en van hoeveel vakaturelyste uitgereik sal word.
4.6.2 Dienslewerende kontrakwerknemers wat tot die RWPF toegelaat is met ingang 1 April 2006 sal met ingang 1 April 2006 op proef vir n tydperk van 12 maande aangestel word, met die oog op die permanente aanstelling van sodanige kontrakwerknemers.
5. Vakaturelyste

In die lig van die inhoud van paragraaf 4.6 hierbo, is die vroegste datum waarop n oop vakaturelys vir klerklike poste en poste vir Voorman uitgereik kan word 1 April 2006. Die herontplooiing van botallige personeel het steeds n invloed op die stiptelike permanente vulling van poste en die uitreiking van oop vakaturelyste.GETEKEN: JH HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:09:19

PSCBC Resolution 7 of 2000  (grootte: 56 KB)
PSCBC Resolution 15 of 2002  (grootte: 321 KB)
Leave Directive of the Department: Public Service and Administration  (grootte: 251 KB)