1. In 1901 het die destydse Hertog en Hertogin Van York ‘n bedrag geld nagelaat aan die trustees van ‘n fonds wat as die Royal Reception Fund bekend staan.
2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD), wat die fonds administreer, sal in 2005 weer eens pryse uit hierdie fonds toeken aan graad 12-leerders wat die hoogste punte in Geskiedenis HG en Aardrykskunde HG in die WKOD se Senior Sertifikaat-eksamen behaal het. Die kompetisie staan bekend as die Hertog en Hertogin van York-kompetisie en die betrokke kandidate sal skriftelik ingelig word van die pryse wat hulle gewen het.
3. Elke pryswenner kan boeke ter waarde van R700,00 aankoop. Hierdie boeke moet verband hou met hulle verdere studies.
4. Enige navrae oor hierdie toekennings kan gerig word aan mnr A Davids by telefoon 021 467 2257.
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle belanghebbendes.


GETEKEN: S. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:10:17