1. AGTERGROND
1.1 Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is bly om te kan aankondig dat die algehele getal bekostigbare poste vir 2006 vir benutting in die stelsel as ‘n geheel met 292 poste uitgebrei is. Sommige van hierdie poste sal vir die volgende aangewend word:
  • Om sekere geïdentifiseerde Dinaledi-skole te ondersteun;

  • Om OBOS’e en sekere geïdentifiseerde skole met die invoer van Xhosa te ondersteun

  • Om ‘n toetsprogram bekend te stel oor die benutting van klasassistente op skool in ‘n poging om die vlakke van geletterdheid en syfervaardigheid van leerders te verbeter.

Verdere besonderhede aangaande bogenoemde sal in verdere en afsonderlike omsendbriewe bekendgemaak word.

1.2 Die diensstate van openbare gewone skole is bepaal volgens die nasionale Hersiene Posvoorsieningsmodel (HPVM) wat as Bylae A aangeheg was aan Omsendbrief 0143/2002 van 15 November 2002. Dit beteken dat dieselfde beginsels en maatreëls wat vir die 2003- tot 2005-diensstate gebruik is, ook vir 2006 gebruik is.
1.3 Soos bepaal deur wetgewing, het die WKOD oor die personeelvoorsiening van openbare gewone skole na behore beraadslaag met die werknemerspartye in die Provinsiale Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (PRAVO) sowel as die erkende skoolbeheerliggaamverenigings.
2. MAATREëLS (BREë BEGINSELS)
2.1 Ingevolge die maatreëls van die HPVM, moet openbare gewone skole jaarliks voor die einde van September van die voorafgaande jaar van hulle diensstate voorsien word. Dit beteken dat alle diensstate wat aan gewone openbare skole uitgereik is, sowel as alle addisionele posvlak 1-poste wat gedurende 2005 as gevolg van 'n toename in leerdertal of die kurrikulumbehoeftes van 'n inrigting geskep is, aan die einde van 2005 sal verval.
2.2 Die ad hoc-poste (bo en behalwe die poste aangedui in die vaste diensstaat van 'n skool) wat aan die einde van 2004 vir benutting gedurende 2005 aan skole toegeken is ten einde te verseker dat sekere skole ‘n leerder:opvoederbedeling van 33:1 (sekondêr) of 39,5:1 (primêr) handhaaf, sal ook aan die einde van 2005 verval. S
2.3 kole sal in ‘n aparte brief van hulle posisie met betrekking tot die ad hoc-poste vir 2006 ingelig word.
2.4 Die postestruktuur en omskrywings soos vervat in Kollektiewe Ooreenkoms 4/2003  [grootte: 340 KB]  van RAVO is van toepassing op die diensstate. Aangesien die WKOD tans besig is om norme en kriteria vir die benutting van hierdie poste daar te stel, is daar besluit om nie die aantal poste van Onderwyskundige tussen Onderrig en Leer en Bestuur te verdeel nie. Hierdie poste sal, as tussentydse maatreël, as Onderwyskundige geklassifiseer word totdat die WKOD duidelike riglyne met betrekking tot die benutting van die poste kan verskaf.
2.5 Poste van prinsipaal, met uitsondering van prinsipaal P1 wat nou op posvlak 2 is, is volgens Kollektiewe Ooreenkoms 4/2003 van die RAVO op posvlak 4 geplaas. Die graderingsnorme ten opsigte van prinsipaalsposte is egter nog nie in RAVO gefinaliseer nie en alle skole moet gevolglik hulle 2003-graderings tot verdere kennisgewing behou.
2.6 HERBEREKENING VAN DIENSSTATE

Die WKOD behou hom die reg voor om 'n diensstaat te herbereken indien daar bevind sou word dat enige inligting nie korrek is nie.

2.7 VERMINDERING VAN LEERDERTAL OP DIE EERSTE SKOOLDAG: 2006
2.7.1 Waar daar by die opening van skole in 2006 ‘n afname in die leerdertal is, d.w.s. waar die leerdertal op die eerste skooldag laer is as die leerdertal (jaarlikseopnamesyfer 2005) wat gereflekteer word in die diensstaat vir 2006, mag poste slegs gevul word tot die mate dat dit gelyk is aan die leerder:opvoeder-bedeling van die diensstaat vir 2006.
2.7.2 Die voorafgaande beteken dat indien ‘n skool se diensstaat vir 2006, gebaseer op die jaarlikseopnamesyfer 2005 van 1000 leerders, vir 30 poste voorsiening maak (wat ‘n leerder: opvoeder-bedeling van 33.33 t.o.v. die betrokke skool gee) en die leerdertal op die eerste skooldag van 2006 op 920 te staan kom, mag die skoolhoof slegs 28 poste (920 ÷ 33.33 = 28 (27.60)) vul. Die oorblywende twee poste sal afgeskaf word en aan ander skole wat groei in die leerdertal ondervind het, toegeken word.
2.7.3 Hoofde van skole moet die afname in die leerdertal teen die tiende skooldag 2006 onder die aandag van die kringbestuurder bring.
2.7.4 Die bogenoemde maatreël is NIE van toepassing op skole waar ALLE poste in ‘n permanente hoedanigheid gevul is NIE. Indien ‘n pos egter om welke rede ookal vakant raak, dan geld bogenoemde maatreël wel.
2.8 AFNAME IN LEERDERTAL: 2006

Die WKOD behou hom die reg voor om posvlak 1-poste af te skaf waar daar ‘n daling in die skool se leerdertal gedurende die jaar 2006 is. In sodanige geval sal opvoeders wat in ‘n tydelike hoedanigheid aangestel is, na poste by ander inrigtings oorgeplaas word. Hoofde van inrigtings word derhalwe versoek om opvoeders wat tydelik aangestel word, dienooreenkomstig by werwing in te lig dat hulle aangestel word met die voorbehoud dat hulle na ander inrigtings oorgeplaas sal word wanneer poste as gevolg van ‘n daling in leerdertal afgeskaf word.

2.9 TOENAME IN LEERDERTAL: 2006

Aansoeke om die skep van addisionele poste as gevolg van groei in leerdertal moet ooreenkomstig Omsendbrief 0011/2003 van 16 Januarie 2003 by die WKOD ingedien word vir die aandag van die Hoof: Subdirektoraat Voorsiening (Direktoraat Personeelbestuur (Opvoeders)).

Let asseblief daarop dat die leerderinskrywing waarop die aansoek om addisionele poste gegrond is, geverifieer sal word teen die leerderinskrywing soos gereflekteer in die Leerdermonitorstelsel (LMS). Indien daar enige verskil tussen die twee inskrywings is (toepassing vs LMS) sal die inskrywing ooreenkomstig die LMS van toepassing wees.

3. DIENSSTATE: 2006
3.1 TOENAME IN AANTAL POSTE

In 'n geval waar daar ‘n toename in die aantal opvoedersposte is, kan die nuutgeskepte poste op die volgende wyses gevul word:

3.1.1 Opname en plasing (herontplooiing) van botallige opvoeders (let daarop dat opname en plasing van botallige opvoeders ‘n deurlopende proses is wat voorrang bo die advertering van poste sal geniet).
3.1.2 Deur middel van advertering in die vakaturelys met die oog op die permanente vulling daarvan (Dit beteken dat posvlak 1- en bevorderingsposte by die eerste die beste geleentheid geadverteer moet word.)
3.1.3 Op ‘n tydelike basis of in ‘n waarnemende hoedanigheid ooreenkomstig bestaande beleidsvoorskrifte
3.2 AFNAME IN AANTAL POSTE
3.2.1 In ‘n geval waar daar ‘n afname in die aantal poste is (dit wil sê 'n pos of poste is afgeskaf), mag die onderwysinrigting slegs poste vul tot die perk wat op die diensstaat aangedui is. Dit volg dus dat ‘n onderwysinrigting nie meer poste mag vul as waarvoor daar in sy diensstaat voorsiening gemaak is nie.
3.2.2 Indien daar egter meer permanent-aangestelde opvoeders is as waarvoor die diensstaat voorsiening maak, kan die onderwysinrigting nie enige verdere aanstellings, hetsy permanent of tydelik, maak nie.
3.2.3 Inrigtingshoofde word ook daaraan herinner dat die WKOD nie plaasvervangers toewys aan 'n inrigting waar daar meer permanent-aangestelde opvoeders as poste is nie.
3.2.4 Permanent-aangestelde opvoeders moet volgens Kollektiewe Ooreenkoms 2/2003  [groote: 136 KB]  van RAVO as botallig geïdentifiseer word.
3.3 VUL VAN GEADVERTEERDE POSTE
3.3.1 Alle poste wat reeds in 'n departementele vakaturelys as vakant geadverteer is, mag op ‘n permanente grondslag gevul word indien die pos op die 2006-diensstaat verskyn.
3.3.2 Indien ‘n geadverteerde pos nie op die 2006-diensstaat verskyn nie, is die inrigting nie geregtig op daardie pos nie en so ‘n pos sal as foutiewelik geadverteer beskou word.
3.3.3 Die maatreël waarvolgens 'n geadverteerde pos (veral 'n bevorderingspos) slegs gevul mag word indien dit nie verdere botalligheid tot gevolg sal hê nie, bly steeds van krag.
3.3.4 Indien inrigtingshoofde en beheerliggame die mening toegedaan is dat die geadverteerde pos se werkomskrywing nie meer aan die inrigting se kurrikulumbehoeftes voldoen nie, kan hulle die WKOD versoek om die pos as foutiewelik geadverteer te beskou. ‘n Volledige motivering moet so ‘n versoek vergesel.
3.4 BOTALLIGE OPVOEDERS
3.4.1 Opvoeders wat reeds aan die hand van vorige diensstate ooreenkomstig vorige prosesse as botallig verklaar is en steeds botallig is, behou hulle botalligheidstatus. Hierdie opvoeders sal gehanteer word ingevolge die geldende kollektiewe ooreenkomste van RAVO.
3.4.2 Hierdie botallige opvoeders (verwys na paragraaf 3.4.1) kan in vakatures op die nuwe diensstaat by wyse van opname en plasing geabsorbeer word (verwys na paragraaf 3.1.1).
3.4.3 Soos aangedui in paragraaf 3.2.4 hierbo, moet permanent-aangestelde opvoeders ingevolge Kollektiewe Ooreenkoms 2/2003 van die RAVO as botallig geïdentifiseer word.
3.5 HERSIENING VAN DIENSSTATE: 2006
3.5.1 Die WKOD het die aantal bekostigbare poste streng ooreenkomstig die HPVM (verwys na paragraaf 1.2 hierbo), veral vir sover dit die faktore en formules daarin vervat, onder inrigtings onder sy beheer versprei. Hierdie faktore en formules is noukeurig nagegaan ten einde te verseker dat geen skool ingevolge die HPVM benadeel word nie.
3.5.2 Die WKOD besef egter dat daar hoofde kan wees wat vanweë uitsonderlike veranderde omstandighede by hulle inrigtings hulle diensstate sou wou laat hersien. Behoorlik-gemotiveerde versoeke om die hersiening van diensstate kan gerig word aan die WKOD vir die aandag van die Hoof: Subdirektoraat: Voorsiening (Direktoraat Personeelbestuur (Opvoeders)).
4. NAVRAE

Navrae rakende hierdie omsendbrief (maatreëls, ens.) kan gerig word aan kringbestuurders.

5. ALGEMEEN

Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle opvoeders en lede van beheerliggame.GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:09:13


Die dokument, waarna verwys word in die Omsendbrief, is aan skole gestuur.