1. Hierdie omsendbrief moet saamgelees word met Omsendbrief 0206/2003 en 0171/2000 asook Kurrikulumontwikkelingminuut DCD 0017/2004. Hierdie omsendbriewe verwys na musiekeksamens van Trinity College of London (TCL) en Unisa.
2. Die nasionale Departement van Onderwys het provinsies deur middel van Omsendbrief S4/2005 ingelig dat eksamens van die Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) wat na 17 Mei 2005 afgelÍ is, vir Senior Sertifikaat-doeleindes erken sal word.
3. HoŽrgraad- en Standaardgraad-vakekwivalensie vir die finale Senior Sertifikaat-eksamen, soos aangedui in die volgende tabelle, sal toegestaan word aan kandidate wat aan die praktiese en teoretiese vereistes van die ABRSM voldoen:
Praktiese MusiekeksamenVoorvereisteSenior Sertifikaat-ekwivalentSlaagpuntPuntetoekenning
Praktiese Musiekeksamen van die ABRSM Graad 6Musiekteorie van die ABRSM Graad 6Musiek SG65%Persentasie X 3 (Maks 300)
Praktiese Musiekeksamen van die ABRSM Graad 7Musiekteorie van die ABRSM Graad 6Musiek HG65%Persentasie X 4 (Maks 400)
Praktiese Musiekeksamen van die ABRSM Graad 8Musiekteorie van die ABRSM Graad 7Musiek HG65%Persentasie X 4 (Maks 400)
Praktiese Musiek-eksamen van die ABRSM Voordraers-diplomaMusiekteorie van die ABRSM Graad 8Musiek HG65%Persentasie X 4 (Maks 400)
Praktiese Musiekeksamen van die ABRSM Voordraers- lisensiaatMusiekteorie van die ABRSM Graad 8Musiek HG65%Persentasie X 4 (Maks 400)

4. ín Maksimum van EEN Graad 6-, 7-, of 8-eksamen in musiek of voordraerseksamen in musiek van die ABRSM, TCL of Unisa mag in kombinasie met Senior Sertifikaat-vakke aangebied word.
5. Vir die doeleindes van die berekening van die groottotaal, wat vir die uitreiking van ín Senior Sertifikaat benodig word (minimum 720 punte), sal die toepaslike punt van die ABRSM, TCL, of Unisa soos volg bereken word:
5.1 In die geval van ín sesvak-kombinasie sal die Musiekpunt by die groottotaal ingesluit word.
5.2 In die geval van ín sewe- of seweplus-vakkombinasie, sal die groottotaal vir Suid-Afrikaanse kandidate bepaal word op die grondslag van die punte behaal in die twee vereiste tale en die vier beste vakke. Vir immigrantleerders sal dit bepaal word op die grondslag van punte wat behaal is in die een vereiste taal en die punte wat behaal is in die vyf beste vakke.
6. Geen omskakeling of kondonasie sal van toepassing wees op die betrokke musiekeksamenuitslae nie.
7. Musiekeksamens van die ABRSM, TCL, of Unisa mag nie saam met Musiek HoŽrgraad of Standaardgraad aangebied word nie. Kandidate wat egter ín ABRSM-, TCL- of Unisa-eksamen aanbied, kan ook Musiekvoordrag (Tweede Instrument) op Standaardgraad as ín erkende Senior Sertifikaat-vak aanbied.
8. In die geval van kandidate wat vyf of meer goedgekeurde Senior Sertifikaat-vakke in kombinasie met een ABRSM-, TCL- of Unisa-musiekeksamen aanbied, moet die ABRSM-, TCL- of Unisa-musiekeksamen afgelÍ en geslaag word binne ses maande na afloop van die Senior Sertifikaat-eksamen sodat daar aan die groepeksamenvereiste vir universiteitstoelating voldoen kan word.


GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:08:31