1. Onderwysbestuurs-en-ontwikkelingsentrums(OBOSíe) en gemeenskapsleersentrums (GLSíe) word versoek om die volgende riglyne nougeset na te kom sodat die voorsiening van inligting deur gemeenskapsleersentrums en die registrasie, befondsing, sluiting en naamsverandering van GLSíe vereenvoudig kan word.
2. REGISTRASIE VAN GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS
2.1 Kragtens die VBOO-wet, Wet 52/2000, mag geen persoon Ďn sentrum stig of bedryf indien die sentrum nie by die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) geregistreer is nie.
2.2 Elke sentrum moet aan die toepaslike vereistes voldoen voordat die registrasie daarvan oorweeg sal word.
2.3 Aansoeke moet op die voorgeskrewe aansoekvorm (CLC 2) en via die OBOS aan die WKOD vir oorweging voorgelÍ word.
2.4 Nadat Ďn OBOS-beampte, aangestel deur die OBOS-direkteur, die GLS geÔnspekteer het, sal die aansoek, tesame met die aanbevelings van die betrokke beampte en die OBOS-direkteur, by Hoofkantoor ingedien word vir die aandag van die Direktoraat: Logistieke Dienste.
2.5 Nadat die aansoek oorweeg is, sal die betrokke GLS via die OBOS van die uitslag verwittig word.
2.6 Indien Ďn sentrum beoog om te sluit of van standplaas te verskuif, moet die voorafgoedkeuring van die WKOD via die OBOS verkry word. Die OBOS moet die inligting aangaande sodanige sluiting of verskuiwing aan Hoofkantoor stuur vir die aandag van die Direktoraat: Logistieke Dienste.
3. PLIG VAN GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS OM INLIGTING TE VOORSIEN
3.1 Nadat Ďn sentrum by die WKOD geregistreer is, is die sentrum verplig om die volgende dokumentasie aan die WKOD te voorsien:
3.1.1 Jaarlikse Opgawe
3.1.2 Kwartaallikse Opsomming van Leerderbywoning
3.1.3 Kwartaallikse Opsomming van Opvoedersbywoning
3.2 Die OBOS moet alle vorms aangedui in 3.1.1 tot 3.1.3 na Hoofkantoor stuur vir die aandag van die Direktoraat: Navorsing.
3.3 Geen betalings sal aan sentrums gemaak word nie indien die dokumentasie soos verwys in 3.1.1 tot 3.1.3 uitstaande is.
4. BEFONDSING
4.1 Die WKOD kan dit oorweeg om die sentrum te befonds, nadat die sentrum geregistreer is. Om oorweeg te word vir befondsing, moet die sentrum
4.1.1 die WKOD oortuig dat dit aan paragraaf 38(1)(J) van die Wet op Openbare FinansiŽle Bestuur voldoen deur die Evalueringsvraelys vir Wes-Kaapse Gemeenskapsleersentrums: Voldoening aan die Wet op Publieke FinansiŽle Bestuur en die bylaes daarvan te voltooi; en
4.1.2 jaarliks aansoek doen om befondsing op die toepaslike vorm (CLC 3). Aansoeke moet die WKOD jaarliks bereik nie later nie as 15 Junie.
4.2 Indien befondsing goedgekeur is en die sentrum voldoen aan paragraaf 38(1)(J) van die Wet op Openbare FinansiŽle Bestuur, sal kwartaallikse uitbetalings slegs gemaak word nadat die WKOD Ďn bevredigende finansiŽle verslag ontvang het, voltooi op die aangehegte WKOD-043-vorm, rakende die finansiŽle aktiwiteite van die kwartaal voor die voorafgaande kwartaal. Die WKOD-043-vorm moet binne 30 dae van die begin van elke kwartaal by die OBOS ingedien word vir aandag Direktoraat: Finansies, Afdeling: Skoolgebaseerde Bestuur.
4.3 Alle GLSíe is verplig om Ďn Kwartaallikse FinansiŽle Verslag (WKOD-043) en Geouditeerde FinansiŽle Jaarverslae by die WKOD in te dien.
4.4 Die geouditeerde kwartaallikse en finansiŽle jaarverslae moet by Hoofkantoor ingedien word vir die aandag van die Direktoraat: Finansies, Afdeling: Skoolgebaseerde Bestuur.
4.5 Ten einde te verseker dat eise uitbetaal word, moet personeelvoorsieningsentrums die werwingsprosedure toepas soos vervat in Omsendbrief 67/2004 en enige omsendbrief wat die omsendbrief sal vervang.
4.6 Sentrumbestuurders en beheerliggame van GLSíe word versoek om hul samewerking in hierdie verband te gee om te verseker dat uitbetalings hul sentrum betyds bereik.
5. SLUITING VAN SENTRUMS
5.1 Indien die beheerliggaam van Ďn sentrum sou besluit om die sentrum te sluit, moet die WKOD ten minste drie maande voor die tyd via die OBOS in kennis gestel word van sodanige sluiting en die beoogde datum van sluiting moet aangedui word.
5.2 Hierdie inligting moet via die OBOS aan Hoofkantoor vir die aandag van die Direktoraat: Logistieke Dienste gestuur word.
5.3 ReŽlings vir die oorplasing van leerders na Ďn nabygeleŽ sentrum moet in samewerking met die OBOS getref word.
6. NAAMSVERANDERINGE
6.1 In gevalle waar die beheerliggaam die naamsverandering van Ďn sentrum goed- gekeur het, moet die beheerliggaam die versoek tot naamsverandering via die OBOS aan die WKOD voorlÍ.
6.2 Die OBOS-direkteur moet die aansoek om die naamsverandering en sy aanbeveling vir kondonering aan Hoofkantoor voorlÍ vir aandag van die Direktoraat: Logistieke Dienste.
6.3 Die betrokke sentrum sal via die OBOS aangaande die uitslag ingelig word.

Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle belanghebbendes.GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:08:22