1. FINALE ROOSTER
1.1 Ingesluit is 'n afskrif van die finale rooster vir die Senior Sertifikaat-eksamen wat op 10 Oktober begin en op 23 November 2005 eindig.
1.2 Die Departement het alles moontlik gedoen om 'n goed gebalanseerde rooster op te stel wat alle kandidate sal pas. Waar dit moontlik was, is veranderinge aangebring aan die voorlopige rooster ooreenkomstig met die daaropvolgende aanbevelings wat deur skole gemaak is.
1.3 Daar is geen roosterbotsings vir kandidate wat WKOD-eksamenvakke skryf nie. Waar kandidate egter vakke skryf waar die vraestelle deur ander eksaminerende liggame opgestel is, is daar gevalle waar individuele kandidate botsings mag ervaar. In sodanige gevalle moet die volgende reŽlings getref word:
  • Prinsipale moet mnr C Louw van die Direktoraat Eksamens onmiddellik skakel by telefoonnommer 021 467 2917 of by faks 021 461 5637, en hom voorsien van die naam van die eksamensentrum, die naam/name van die kandidaat/kandidate, die datums, die sessies en die vakke of vraestelle wat betrokke is.

  • Die vak met die grootste aantal kandidate moet eerste geskryf word, op die tyd soos aangedui op die rooster.

  • Onmiddellik na die eerste sessie MOET die kandidaat/kandidate van die ander kandidate geskei word. Die kandidaat/kandidate moet onder streng toesig gehou word en die geleentheid gebied word om vir 1 uur te rus. Die opvoeder wie se vak deur die kandidaat/kandidate geskryf sal word, mag nie by die toesig betrokke wees nie.

  • Dit is uiters belangrik dat die kandidate geen toegang tot enige telefoonskakeling (selfone ingesluit), e-posfasiliteite, ander kandidate of vakonderwysers van daardie vak sal hÍ nie.

  • Nadat die kandidaat/kandidate vir 'n uur gerus het, sal hulle die eksamenlokaal binnegaan en gereed maak om die volgende vak te skryf.

1.4 Lig asseblief alle kandidate in dat hulle tot op die laaste dag van die skoolkwartaal beskikbaar moet wees indien dit om een of ander rede dalk nodig mag wees om die skryf van 'n besondere eksamenvak te herskeduleer.
2. REŽLINGS IN VERBAND MET DIE SKRYF VAN VRAESTELLE

Die hooftoesighouer moet seker maak dat kandidate die eksamenlokaal 25 minute voor die amptelike begintyd van die eksamensessie binnegaan. Hierdie tyd moet as volg benut word:

  • Die eerste 15 minute moet gebruik word om die kandidate hulle korrekte sitplekke te laat inneem, vir die uitdeel van vraestelle, ens.

  • Gedurende die orige 10 minute moet kandidate die eksamenvraestelle deurlees.

  • Let asseblief daarop dat geen geskryf of maak van notas op enige stadium van die 25-minute voorbereidingsperiode toelaatbaar is nie. 'n Verbreking van hierdie reŽl sal as 'n onreŽlmatigheid beskou word. Daar word van kandidate verwag om op te hou met skryf op die tyd soos op die eksamenrooster aangedui.GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:08:22

Finale Senior Sertifikaateksamenrooster  (grootte: 32 KB)