1. Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sal in Januarie 2006 in graad 10 in alle openbare en ander geregistreerde skole van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) geÔmplementeer word.
2. OriŽntasiewerkswinkels is gedurende die Junie/Julie-skoolvakansie vir negentien vakke aangebied.

3. VAKORIňNTASIE

OriŽntasie sal van 26 tot 30 September 2005 gedurende die Septemberskoolvakansie vir die volgende vakke plaasvind:

Toerisme, Wiskundige Geletterdheid, Ekonomie, Rekenaar-toepassingstegnologie (CAT), Landbouwetenskappe en die vier Tegnologie vakke (Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie, Ingenieursgrafika en Ontwerp).


3.1 Slegs skole wat voor die sluitingsdatum aansoek gedoen het om Toerisme in 2006 aan te bied, mag onderwysers vir hierdie kursus registreer. Prinsipale word versoek om slegs onderwysers vir die September-oriŽntasiesessie te registreer wat Toerisme in 2006 vir graad 10 gaan aanbied.
3.2 Daar sal twee moontlikhede wees vir onderwysers wat die oriŽntasie vir Wiskundige Geletterdheid bywoon: Ďn 5-dag program en Ďn 3-dag program. Onderwysers wat die Junie/Julie-oriŽntasieprogram vir Wiskunde bygewoon het, moet vir die 3-dag program in Wiskundige Geletterdheid registreer. Hierdie 3-dag program sal fokus op beplanning binne die NKV konteks. Onderwysers wat nie vakoriŽntasie gedurende Junie/Julie bygewoon het nie, moet vir die 5-dag program registreer.
3.3 Daar sal twee moontlikhede wees vir onderwysers wat die oriŽntasie vir Ekonomie bywoon: Ďn 5-dag program en Ďn 3-dag program. Onderwysers wat die Junie/Julie-oriŽntasieprogram vir Rekeningkunde of Besigheidstudies bygewoon het, moet vir die 3-dag program in Ekonomie registreer. Hierdie 3-dag program sal fokus op beplanning binne die NKV konteks. Onderwysers wat nie vakoriŽntasie gedurende Junie/Julie bygewoon het nie, moet vir die 5-dag program registreer.
3.4 Die vier Tegnologie vakke (Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie, Ingenieursgrafika en Ontwerp) sal ook net Ďn 3-dag oriŽntasie program aanbied, wat sal fokus op beplanning binne die NKV konteks.
3.5 Landbouwetenskappe sal slegs Ďn 3-dag oriŽntasie program aanbied, wat sal fokus op beplanning binne die NKV konteks.
3.6 Rekenaartoepassingstegnologie (CAT): Alle onderwysers moet die 5-dag program bywoon.
3.7 Die 5-dag program sal op Maandag, 26 September 2005 om 08:30 begin tot Vrydag, 30 September 2005 om 15:00.
3.8 Die 3-dag oriŽntasie program sal op Woensdag, 28 September 2005 om 08:30 begin tot Vrydag, 30 September 2005 om 15:00.

4. REGISTRASIEPROSEDURE
4.1 Die registrasievorm (Bylae A) moet voltooi word deur die prinsipaal van die skool.
4.2 Die voltooide registrasievorm, gesertifiseer deur die prinsipaal van die skool in die ruimte wat daarvoor voorsien is, moet teen Vrydag, 26 Augustus 2005 by die volgende adres ingedien word. Prinsipale word versoek om streng by hierdie datum te bly.
Mnr I Francis 
Faks: 021 467 2258
E-pos: ifrancis@pgwc.gov.za
4.3 Sodra die registrasievorms ontvang is, sal onderwysers ingedeel word by lokale en dienooreenkomstig ingelig word.
4.4 Ďn Omsendbrief met betrekking tot reisreŽlings en prosedures vir eise sal nader aan die datum vir die werkswinkel uitgestuur word.
4.5 Ďn Finale registrasielys sal op 26 Augustus 2005 (sluitingsdatum) opgestel word. Geen laat registrasies sal aanvaar word nie. Die samewerking van alle prinsipale om die registrasie van hulle onderwysers betyds in te dien, sal derhalwe op prys gestel word.

5. Voorbereiding vir die vakoriŽntasie werkswinkels
5.1 Alle skole het vier stelle van die VOO-NKV dokumente (slegs in Engels) vir Ekonomie, Rekenaartoepassingstegnologie, Wiskundige Geletterdheid en Toerisme ontvang. Onderwysers moet die VOO- NKV dokumente lees vir die vakke wat hulle onderrig.
5.2 Die volgende dokumente moet na die vakoriŽntasie werkswinkels gebring word:
Vak- Inligting-riglyne en die Vakontleding van nuwe kennis-, vaardighede, metodologiese-, IT- en assesserings-vereistes.
5.3 Onderwysers word aangemoedig om die VOO-webtuiste http://curriculum.wcape.school.za (http://curriculum.wcape.school.za)  ("Barriers to Learning" --> "Resources" --> "Grade 10 - 12 Issues" --> "National Senior Certificate")  te besoek en die dokument getitel The National Senior Certificate: A qualification at level 4 on the National Qualifications Framework (NQF) ter voorbereiding vir die oriŽntasiewerkswinkels af te laai. (of af laai hier)

6. OriŽntasiesessies in Religie Studies sal op Ďn later stadium bekendgemaak word wanneer die relevante dokumentasie gefinaliseer is.

7. Indien u meer inligting benodig, kan u skakel met die WKOD provinsiale koŲrdineerder vir VOO, mnr T Smit, by 021 467 2630 of per e-pos by tcessmit@pgwc.gov.za..


GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:08:12

Bylae A  (grootte: 11 KB)
The National Senior Certificate: A qualification at level 4 on the National Qualifications Framework (NQF) (groote: 100 KB)