1. Huiswerk is deel van die onderrig- en leeraktiwiteite van skoolopleiding en vereis effektiewe bestuur deur prinsipale, opvoeders, ouers en leerders.
2. Gekoördineerde geheelskoolbeplanning vir die bestuur van huiswerk behoort te verhoed dat die leerder met take oorlaai word.
3. Die aangehegte riglyndokument is bedoel as ‘n instrument vir die effektiewe bestuur van huiswerk in skole.
4. Die riglyn bevat inligting en voorstelle betreffende die bestuur van die hoeveelheid en die aard van huiswerk binne die huidige konteks van die uitkomsgebaseerde kurrikuluminhoud.
5. Hierdie riglyn kan deur die skoolbestuurspan en die skoolbeheerliggaam gebruik word om ‘n gepaste skoolhuiswerkbeleid op te stel.
6. Prinsipale moet asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief en die aangehegte riglyndokument onder die aandag van alle personeel, beheerliggame, ouers en leerders bring


GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:08:17

Riglyndokument  (grootte: 38 KB)