1. Omsendbrief 0031/2005 het betrekking.
2. Skole word versoek om die verwagte getal leerders en getal klasse vir elke leerarea in 2006 (paragraaf 6 van 0031/2005) te verskaf.
2.1 Die totale getal leerders in graad 6 vir 2005 mag laer as normaal wees. Om te verseker dat daar voldoende handboeke vir die grootste groep vir die volgende drie jaar sal wees, kan skole hulle getalle baseer op die verwagte getal leerders en getal klasse teen die hoogste inskrywingstal vir graad 4, graad 5 of graad 6 in 2005.
2.2 Die getal leerders en getal klasse wat vir hierdie projek verskaf word, moet geverifieer kan word teenoor die tiendeskooldagstatistieke wat deur die skool aan OBID verskaf is.
3. Die voorleggingsdatum vir die rekwisisievorm bly 1 Augustus 2005. Indien dit onwaarskynlik is dat n skool se rekwisisievorm die WKOD teen hierdie datum sal bereik, mag die skool dit na een van die volgende nommers toe faks : (021) 900 5168 of (021) 467 2620. Indien n skool egter die rekwisisie faks, moet die oorspronklike vorm onmiddellik gepos word na die adres wat in Omsendbrief 0031/2005 gespesifiseer is.
4. Die verskaffing van n taalhandboek is net van toepassing op Eerste Addisionele Taal.


GETEKEN: JP RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:07:26