1. U is deur middel van Minute LS0010/2004 van 1 April 2004 en LS0014/2004 van 23 April 2004 ingelig oor bogemelde stelsel wat nou ten volle in werking is.
2. Ten einde te verseker dat die stelsel aangewend word vir die doel waarvoor dit ontwikkel is, moet die aangehegte maatreŽls (Bylaes A & B) nougeset nagekom word.
3. Hierdie omsendbrief vervang Minute LS0010/2004 van 1 April 2004 en LS0014/2004 van 23 April 2004.
4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle belanghebbendes.
5. Enige navrae oor die inhoud van hierdie omsendbrief kan gerig word aan
me M Fick    - 021 467 2758
me C Currie  - 021 467 2757

Dankie vir u samewerking.GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:07:18

Bylae A  (grootte: 15 KB)
Bylae B  (grootte: 8 KB)