1. Skole en amptenare is deur middel van omsendbriewe 0045/2001 van 15 Mei 2001, 0155/2001 van 23 November 2001, 0132/2002 van 15 Oktober 2002 en 0165/2003 van 8 Augustus 2003 oor die elektroniese kommunikasiestrategie, elektroniese poslyste, e-posmeesterstelsel en e-posbeleid van die WKOD ingelig.
2. Die bestuur en bewaring van e-pos is onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Nasionale Argief en Rekorddiens van Suid-Afrika, 1996 (Wet 43/1996) soos gewysig, en die regulasies uitgevaardig ingevolge hierdie Wet.
3. Die bestaande e-posmeesterstelsel en e-posbeleid is aangepas en die aangehegte beleid (Bylae A) is onmiddellik van krag. Hierdie beleid voorsien leiding en hulp aan WKOD-amptenare ten einde aan die wetlike vereistes met betrekking tot die hantering van elektroniese rekords te voldoen.
4. n Opgedateerde lys van die kontakbesonderhede van die WKOD-e-posmeesters en sake waaroor daar met hulle in verbinding getree kan word sal binnekort aan gebruikers beskikbaar gestel word.
5. Hierdie omsendbrief vervang Omsendbriewe 0155/2001 van 23 November 2001, 0132/2002 van 15 Oktober 2002 en 0165/2003 van 8 Augustus 2003.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle belanghebbendes.
7. Enige navrae oor die inhoud van hierdie omsendbrief kan gerig word aan:
me ME Erasmus -	021 467 2765
me M Fick     - 021 467 2758


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:07:13

Bylae A: Beleidsdokument  (grootte: 26 KB)