1. Onafhanklike skole is bewus van die feit dat hulle vir baie jare toegelaat is om as eksamensentrums te ageer vir die Senior Sertifikaat-eksamen sowel as vir ander assesserings soos vir graad 8 en 9. Dit is gedoen sonder om die verhouding tussen die WKOD en onafhanklike skole te beskryf deur middel van n formele dienskontrak. Alle nasionale en provinsiale eksamenbeleidsrigtings en regulasies t.o.v. die Senior Sertifikaat en assesserings is egter van toepassing op onafhanklike skole. In hierdie verband word u verwys na die Beleid t.o.v. die afneem van die Senior Sertifikaat-eksamen soos gepubliseer in die Regeringskoerant 26789 van September 2004, klousule 34 en Bylae F.
2. Die voorgestelde kontrak is in Februarie 2005 met onafhanklike skole bespreek by die Wes-Kaap Onderwyskollege in Kuilsrivier. Alhoewel al die onafhanklike skole uitgenooi is, het n geringe aantal dit bygewoon. Verteenwoordigers is elk voorsien van n afskrif van die voorgestelde kontrak en het geleentheid gekry om die implementering daarvan te bespreek. Let asseblief daarop dat al die provinsies deur die nasionale departement versoek is om n kontrak te sluit met hulle onafhanklike skole. Dit sal jaarliks moet plaasvind aangesien kontrake net geldig is vir n spesifieke skooljaar.
3. U word versoek om die aangehegte kontrak te bestudeer en elke bladsy te parafeer en dit dan te laat teken deur die eienaar van die onafhanklike skool sowel as deur die bestuur van die onafhanklike skool, indien dit nie die eienaar self is nie. Bewaar asseblief n afskrif van die oorspronklike dokument vir rekorddoeleindes en pos die oorspronklike dokument na die Direkteur: Eksamens, Grand Central-gebou, Kamer 512, Privaat sak X9114, Kaapstad, 8000.
4. Indien u navrae in hierdie verband het, kan u die WKOD by bogenoemde telefoonnommer skakel.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:22

Bylae F  (grootte: 59 KB)