1. Daar het met die jare gebruike ontstaan wat nou in sekere komponente/inrigtings as algemene praktyk aanvaar word, maar wat nie geregverdig kan word nie en wat met onmiddellike effek reggestel moet word. Hierdie wanpraktyke sluit onder andere die volgende in:
1.1 `n Personeellid is siek, maar werk tot ongeveer 10:00 op `n spesifieke dag en verlaat dan die werkplek sonder om `n verlofvorm vir daardie dag te voltooi. Dit gebeur ook dat `n persoon die werkplek kort na 10:00 verlaat om aandag te gee aan dringende privaatsake maar nie `n verlofvorm voltooi nie. Die korrekte prosedure in beide hierdie gevalle sal wees om n verlofvorm in te vul.
1.2 Sommige personeellede neem tyd af op betaaldag of wanneer hulle hul bonusse kry om banksake of inkopies te doen. Geen magtiging bestaan hiervoor nie. Dit is n wanpraktyk wat onmiddellik gestaak moet word.
1.3 Wanneer `n persoon vrywillig ongekontroleerde oortyddiens verrig, kan hy of sy nie aandring op besoldiging of aftyd vir die ooreenstemmende aantal ure oortyd nie. In die geval van spesiale projekte kan daar vooraf met personeellede ooreengekom word dat hulle byvoorbeeld instede van besoldiging tyd sal af kry. Dit moet `n gestruktureerde, skriftelike ooreenkoms wees. Iemand wat vrywillig oortyddiens verrig, doen dit normaalweg vanwe `n sterk pligsbesef en geen eise kan dan na afloop van die oortyddiens gestel word vir een of ander vorm van vergoeding nie.
2. Wanpraktyke van hierdie aard mag nie geduld word nie. Dit is onaanvaarbaar en `n beroep word op alle toesighouers gedoen om hulle bestuursverantwoordelikhede in hierdie verband nougeset na te kom.
3. Die inhoud van hierdie hierdie omsendbrief moet asseblief onder die aandag van al die personeel onder u beheer gebring word.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:20