1. Omsendbrief 0032/2005 aangaande graad 10 handboekvoorsiening het betrekking.
2. Let asseblief die gekorrigeerde bylaes op, nl. Bylae A.1 en Bylae C.1.
3. Skole word daaraan herinner dat die voorleggingsdatum vir rekwisisies 1 Augustus 2005 is.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:14

Addendum A.1: Geselekteerde Boeklys Graad 10  (grootte: 29 KB)
Addendum C.1: Rekwisisie vir spesiale projek: Graad 10 handboeke  (grootte: 17 KB)