1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is besig om ‘n spesiale projek te loods met die doel om ‘n handboek per leerder vir elk van die volgende te voorsien:
Tale:  Huistale – geïntegreerde taalhandboek
Tale: Eerste Addisionele Taal – Geïntegreerde taalhandboek
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Fisiese Wetenskappe (slegs vir leerders wat hierdie vak neem)
2. Hierdie projek ondersteun die implementering van die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) in graad 10 in 2006, en bevorder in besonder effektiewe leer en onderrig in Tale, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Fisiese Wetenskappe. Skole is van hierdie projek in kennis gestel in Kurrikulumontwikkelingsminuut DCD/0022/2005.
3. ‘n Seleksiespan wat bestaan uit departementele beamptes en onderwysers het die boeke deurgewerk aan die hand van ‘n reeks kriteria, onder andere voldoening aan NKV-kriteria. Boeke moet gekies word uit die aangehegte lyste. Die WKOD sal nie betaal vir boeke wat nie uit hierdie lyste gekies is nie..
Bylae A – Lyste boeke vir spesifieke vakke in graad 10
Bylae B – Kriteria gebruik om boeke vir graad 10 te keur
Bylae C – Rekwisisievorm
4. Terwyl hierdie boeke voldoen aan die gegewe kriteria, het die WKOD hierdie boeke nie gekeur as spesiaal “aanbevole” boeke nie. Die seleksie dek ‘n wye reeks kontekste en elke skool moet dus die handboeke kies wat die skool se eie konteks die beste pas.
5. Om skole te help om ingeligte keuses te maak, sal die boeke op die lys van vroeg in Junie by die OBOS’e se bronnesentrums uitgestal wees vir besigtiging. Uitgewers sal ook hulle uitgesoekte boeke by die prinsipalekonferensie op 11 Junie te Northlink Kollege uitstal, asook, waar moontlik, by die NKV-opleidingsprogramme vir graad 10 in Julie. Prinsipale en onderwysers word aangeraai om van hierdie geleenthede om die handboeke te besigtig, gebruik te maak voordat hulle hulle keuses maak.
6. Skole moet hulle keuse maak vir elke leerarea en die WKOD in kennis stel deur die rekwisisievorm (Bylae C) te voltooi. Hierdie rekwisisievorm vereis van skole om die volgende te doen:
  • Kies 2 titels in voorkeurorde (eerste keuse en tweede keuse) vir elke vak.

  • Verskaf die getal leerders wat vir elke vak in 2006 verwag word.

  • Verskaf die getal klasse wat vir elke vak in 2006 verwag word.

  • Nomineer ‘n boekverskaffer wat dan deur die WKOD gekontrakteer sal word om die aflewering te doen.

7. Die rekwisisievorm, Bylae C, moet teen 1 Augustus 2005 na die volgende adres teruggestuur word:
Vir aandag: RL Africa of J Solomon
Direktoraat Logistieke Dienste
Spesiale Pojek graad 7- en 10-handboeke
WKOD
Privaatsak X9114,
KAAPSTAD 8000
8. As die boeke voorsien is, moet dit in die skool se aanwinsregister opgeteken word en op die eerste skooldag in 2006 aan die leerders beskikbaar gestel word. Leerders moet geleer word hoe om vir die boeke te sorg en ‘n plan moet opgestel word vir die terugname van die boeke aan die einde van die jaar. Daar sal van WKOD-beamptes verwag word om die implementering van hierdie vereistes te monitor wanneer hulle besoek by skole aflê.
9. Die WKOD is bly dat hy hierdie handboeke aan skole kan verskaf en vertrou dat goeie gebruik van die boeke gemaak sal word en dat dit gebruik sal word om die gehalte van leer en onderrig in hierdie sleutelvakke te bevorder.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:06

Bylae A – Lyste boeke vir spesifieke vakke in graad 10  (grootte: 28 KB)
Bylae B – Kriteria gebruik om boeke vir graad 10 te keur  (grootte: 11 KB)
Bylae C – Rekwisisievorm  (grootte: 17 KB)