1. Ingevolge artikel 37(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84/1996) soos gewysig (SASA), moet `n beheerliggaam van `n openbare skool `n skoolfonds instel en dit administreer ooreenkomstig voorskrifte wat deur die Departementshoof uitgereik is. Hierdie voorskrifte is beskikbaar in die vorm van `n handleiding wat onder dekking van Omsendbrief 0039/2000 van 8 Mei 2000 uitgereik is.
2. Die aangehegte dokument en aanhangsels vervang dadelik ingaande die riglyne en minimumvereistes t.o.v. die uitreik van amptelike kwitansies soos vervat in Hoofstuk C: Bank van bogenoemde handleiding.
3. Indien prinsipale en voorsitters van beheerliggame van die betrokke skole bystand rakende die nakoming van die bogenoemde voorskrifte verlang, word hulle aangeraai om met die skoolvlakbestuurspan by hulle Onderwysbestuur-en-ontwikkelingsentrum in verbinding te tree.
4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:06

Riglyne en minimumvereistes vir kwitansies  (grootte: 29 KB)
Aanhangsel A - Sigwaarderegister  (grootte: 9 KB)
Aanhangsel B - Verspreidingsregister  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel C - Rekwisisie vir sigwaardevorms  (grootte: 10 KB)
Aanhangsel D - Kwitansie  (grootte: 5 KB)
Aanhangsel E - Gekanselleerde kwitansie  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel F - Kollektelyste  (grootte: 6 KB)
Aanhangsel G - Kollektelysregister  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel H - Remiseregister  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel I - Skoolfondsregister  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel J - Donasieregister  (grootte: 11 KB)
Aanhangsel K - Sertifikaat van bevestiging van kwitansiestelsel  (grootte: 32 KB)
Aanhangsel L - Artikel 18A – Kwitansies  (grootte: 7 KB)
Aanhangsel M - Artikel 18A – Belastingsertifikaat  (grootte: 30 KB)
Aanhangsel N - Artikel 18A – Jaarlikse opgawe van kwitansies  (grootte: 30 KB)