1. 'n Bygewerkte weergawe van die Nasionale Beleid oor die Beheer, Administrasie en Bestuur van die Assessering van die Senior Sertifikaat het op 17 September 2004 in Staatskennisgewing 1081 in Staatskoerant 26789 (Vol 471) verskyn.
2. Hierdie dokument vervang die weergawe wat in Staatskoerant 20280 (Vol 409) van 9 Julie 1999 verskyn het en is onmiddellik van krag.
3. Skole kan afskrifte van hierdie beleidsdokument by die Staatsdrukker bestel.


GETEKEN: P.A. VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:01:05