1. Ingesluit is die finale lyste van aanbevole literatuurstudie- en voorgeskrewe boeke vir graad 7 tot 12 in 2006. Hierdie lyste sluit die lyste vir graad 10 uit, want dit sal afsonderlik aan skole gestuur word.
2. Die lys is opgestel om die aankoop van nuwe boeke tot 'n minimum te beperk, maar voorsiening is ook gemaak vir die invoer van nuwe boeke.
3. Alle versoeke en kommentaar is deeglik oorweeg en waar toepaslik is aanpassings aan die voorlopige lys gemaak.
4. Die Departement wil graag sy waardering uitspreek teenoor diegene wat bydraes gelewer het tot die samestelling van die lys. n Spesiale woord van dank aan die Voorgeskrewe Boekekomitees.


GETEKEN: D.R. SHEPHDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:06

Lys literatuurstudie- en voorgeskrewe boeke  (grootte: 92 KB)