1. Skole se keuse van vakke wat vanaf 2006 in die Verdere-onderwys-en-opleidingsband (VOO-band) aangebied word, is nou ‘n dringende kwessie, aangesien leerders ‘n vakkeuse moet maak vir 2006 om die bestel van geskikte leer- en onderrigondersteuningsmateriaal teen 1 Augustus 2005 te fasiliteer (sien Kurrikulumminuut 22/2005 en Logistieke-diensteminuut 10/2005). Onderwysers sal ook oriënteringskursusse bywoon wat gebaseer is op die VOO-vakke wat deur hulle skool aangebied sal word.
2. Alle skole moes teen hierdie tyd reeds in samewerking met hulle beheerliggame, personeel en die OBOS’e besluit het watter vakke en vakkombinasies hulle vanaf 2006 in die VOO-band wil aanbied.
3. Amptelike goedkeuring vir die aanbied van hierdie vakke en vakkombinasies moet van die Onderwyshoof verkry word. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) sal ook hierdie proses gebruik om ‘n databasis van vakke wat deur skole in die VOO-band aangebied word, te versamel om vir beplanning en toekomstige amendemente of uitbreidings tot die kurrikulum voorsiening te maak.
4. Die Nasionale Kurrikulumverklaring wat die beskikbare vakke aandui, is in Oktober 2003 geproklameer. Daarbenewens is vakverklarings geskryf vir die Tegnologie vakke, Godsdiensstudies en twee addisionele landbouvakke (verwys na Kurrikulumminuut 0070/2004).
5. Indien ‘n skool enige van die addisionele vakke wat in Kurrikulumminuut 0070/2004 gelys is, wil aanbied, of enige van die ander tegnologie-vakke wat in 2003 geproklameer is, moet hierdie vakke op die aangehegte vorm aangedui word. Die skool sal dan direk geskakel word deur WKOD-beamptes, sodra die status van hierdie vakke uitgeklaar is.
6. Skoolhoofde word dus versoek om die aangehegte vorm te voltooi en terug te stuur aan hulle OBOS-direkteure teen 31 Mei 2005. Aansoeke wat na hierdie datum ontvang word, kan nie betyds vir die 2006-skooljaar geprosesseer word nie.
7. OBOS-direkteure moet die vakkeuses van elke skool in verhouding tot ander skole in die area hersien en aan die Onderwyshoof aanbevelings maak. Die vorms moet gestuur word aan die Hoofdirekteur: OBOS’e teen 20 Junie 2005.
8. Die skoolkurrikulum wat deur die Onderwyshoof goedgekeur is, sal die amptelike VOO-kurrikulum van daardie skool bly tot tyd en wyl die skool aansoek doen om ‘n byvoeging of amendement tot sy kurrikulum en sodanige aansoek goedgekeur is. Aansoekvorms vir byvoegings tot of veranderings aan ‘n skool se kurrikulum sal onder dekking van ‘n omsendbrief in die vierde kwartaal vanjaar aan skole gestuur word..
9. U onmiddellike aandag aan hierdie belangrike saak sal hoog op prys gestel word.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:05:13

Bylae A  (grootte: 11 KB)