1. Die hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring in die Senior Fase sal in die volgende drie jaar, vanaf 2006 tot 2008 ingefaseer word.
2. Die Leerarea: Kuns en Kultuur is geskep om voorsiening te maak vir die algemene leerders sowel as die spesialisteleerders wat kunsvakke vir VOO mag kies. Die leerarea stel dit as volg:

"Hoewel die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband wesenlik aan alle leerders ‘n algemene onderwys bied, word daar in graad 8 en 9 deur Leeruitkoms 1 voorsiening gemaak vir die leerders wat in ‘n bepaalde kunsvorm wil spesialiseer. So ‘n leerder kan, ter voorbereiding vir studie in die Verdere-Onderwys-en-Opleidingsband, addisionlele assesseringstandaarde kies. Hierdie assesseringstandaarde bied meer diepte en ‘n hoër tegniese vaardigheidsvlak." [Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring graad R – 9 (Skole) Beleid: Kuns en Kultuur, 2002:66]

3. Om skole en onderwysers by te staan met die interpretasie en implementering van hierdie assesseringstandaarde is die volgende vyf leerprogramvoorbeelde saamgestel:
I.   Algemene Leerbaan – vir algemene Kuns en Kultuuronderwysers
II.  Dansleerbaan
III. Dramaleerbaan
IV.  Musiekleerbaan
V.   Visuelekunsteleerbaan

(Items II tot V hierbo is spesifieke leerbane ter voorbereiding van die VOO- kunsvakke.)

Die Algemene Leerbaan: Leerprogramvoorbeelde is by alle skole met graad 7-leerders afgelewer.

Die Spesifieke Leerbaan: Leerprogramvoorbeelde is vanaf die OBOS’e op versoek verkrygbaar.

4. Al vyf die leerbane sal die vier leeruitkomste dek en verseker dat alle kunsvorme gedek word. Daarbenewens sal spesifieke leerbane op vaardighede- en kennisopbou in een besondere kunsvorm konsentreer om leerders vir VOO voor te berei. Al vyf die leerroetes voldoen aan die kurrikulumvereistes.
5. Skole wat verlang om spesifieke leerroetes vir Kuns en Kultuur in graad 8 en 9 aan te bied word versoek om verlof daarvoor by hulle OBOS se Hoofkurrikulumadviseur te verkry.
6. Skole wat verkiesbaar is, sal hoërskole insluit wat kunsvakke in VOO aanbied. Die spesifieke leerbane behoort NIE gekies te word slegs omdat die onderwyser ontuis voel met die onderrig van al vier kunsvorme nie.
7. Aansoeke sal geëvalueer word op grond van die beskikbaarheid van geskikte fasiliteite en hulpbronmateriaal en die onderwyserkapasiteit van die skool.
8. Riglyne oor die opstel van roosters vir spesifieke leerbane word verskaf in Afdeling A van die Spesifieke Leerbaan-leerprogramvoorbeelde.


GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:05:16