1. Hierdie omsendbrief vervang Omsendbrief 0010/2000.
2. Alle leerders MOET onderrig in twee goedgekeurde tale ontvang, een op Eerste- en die ander op Eerste- of Tweedetaalvlak.
3. Tot en met graad 9 word dit nie van leerders vereis om vir bevorderingsdoeleindes hulle tweede goedgekeurde taal te slaag nie. Daar word egter van leerders verwag om twee goedgekeurde tale in elke jaar van die Senior Sekondre fase, d.w.s. graad 10 tot 12, te slaag.
4. Aangesien baie persone na 'n lang afwesigheid na Suid-Afrika terugkeer, en daar ook 'n toename is in die aantal mense wat tydelike of permanente verblyf in Suid-Afrika wil h, is dit vir prinsipale nodig om kennis te neem van die taalkonsessie wat aan diegene wat aan die vereistes voldoen gebied word en die prosedure wat gevolg moet word om daarvoor aansoek te doen.
5. Nie alle leerders afkomstig uit die buiteland kwalifiseer vir die taalkonsessie nie. Aangesien hierdie leerders dikwels oor die hoof gesien word in soverre dit taalonderrig in 'n tweedetaal in die primre fase raak, bevind hulle hulle in n netelige posisie wanneer hulle in die graad 9-eksamen - of selfs in 'n later stadium - ontdek dat hulle nie vir taalvrystelling kwalifiseer nie. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat prinsipale van primre skole ook kennis neem van die kriteria rakende taalvrystelling.
6. Departementele goedkeuring van taalvrystelling vir immigrantleerders word ook vereis vir die graad 9-eksamen.

7. DEFINISIE VAN 'N IMMIGRANT VIR SENIOR SERTIFIKAAT-DOELEINDES
A. n Kind of afhanklike van 'n diplomatieke verteenwoordiger van 'n buitelandse regering, geakkrediteer in Suid-Afrika, of
B. enige persoon wat
 • vir die eerste keer tot die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel op graad 7-vlak of op 'n meer senior graadvlak toegetree het, of

 • sy of haar skoling in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel begin het, maar 'n skool buite Suid-Afrika vir twee of meer opeenvolgende jare na graad 6 of die ekwivalent daarvan bygewoon het.

8. KONSESSIE VIR TAALVRYSTELLING AAN IMMIGRANTLEERDERS

In die geval waar twee tale benodig word vir sertifisering, sal immigrante soos hierbo omskrywe slegs nodig h om een amptelike taal aan te bied, met dien verstande dat die een taal wat nie aangebied word nie vervang word deur n ander vak deur een van die volgende keuses uit te oefen:


8.1 Goedkeuring om een taal en vyf ander vakke aan te bied

Leerders wat verkies om nie die tweede goedgekeurde (amptelike) taal deur 'n ander taal te vervang nie, kan n Senior Sertifikaat sonder endossement verkry, maar kan ook kwalifiseer vir voorwaardelike vrystelling vir immigrante.

8.2 Goedkeuring vir vrystelling van die vereiste om 'n tweede goedgekeurde taal te slaag
8.2.1 Immigrantleerders kan verkies om vrystelling van die verpligting om 'n tweede goedgekeurde taal te slaag, te verkry, maar kan dit nog steeds as deel van hulle studiekursus neem.
8.2.2 Leerders wat hierdie keuse (sien 8.2.1) uitoefen en die tweede goedgekeurde taal slaag, kan kwalifiseer vir 'n Senior Sertifikaat met matrikulasie-endossement. Diegene wat die taal druip, kan 'n Senior Sertifikaat sonder endossement verwerf. Indien hulle minstens 20% in die taal behaal, kan hulle ook vir voorwaardelike vrystelling aan immigrante kwalifiseer.
8.2.3 Leerders wat vrygestel word van die vereiste om 'n tweede goedgekeurde taal te slaag, moet egter nogtans 'n tweede goedgekeurde taal neem, en moet aan die toepaslike assesseringsvereistes, insluitende die skryf van eksamens vir die evaluering van hulle vordering, voldoen.
8.3 Goedkeuring om n tweede goedgekeurde taal deur n ander taal te vervang

n Immigrantleerder wat kwalifiseer vir taalvrystelling mag die tweede goedgekeurde taal vervang deur n taal uit Groep D of sy/haar moedertaal op die Gevorderde Vlak (Advanced Level) vir die Britse of soortgelyke Algemene Onderwyssertifikaat (General Certificate of Education).

Hierdie A-vlak vak mag slegs deur leerders wat vir taalvrystelling in aanmerking kom aangebied word en nie as n sewende vak deur nie-taalvrystellingleerders nie.


9. LEERDERS WAT MATRIKULASIE-ENDOSSEMENT WIL VERKRY

Leerders wat vrygestel is van die vereiste om 'n tweede goedgekeurde taal te neem en wat graag matrikulasie-endossement wil verkry, moet 'n ander taal in die plek daarvan neem. Dit kan een van die volgende tale wees:


9.1 'n Taal gekies uit Groep D, bv. Arabies HG, Latyn HG, Frans HG, Duits Derde Taal HG of SG, Hebreeus HG, Xhosa Derde Taal HG of SG
9.2 Tale wat deur ander erkende eksaminerende liggame aangebied word, bv. Portugees HG of SG en Spaans HG of SG
9.3 Sy/haar moedertaal op die Gevorderde Vlak vir die Britse of soortgelyke Algemene Onderwyssertifikaat (General Certificate of Education) indien dit nie reeds onder 9.1 of 9.2 gedek word nie.
9.4 Duits Eerste Taal HG in die plek van 'n verpligte Eerste Taal HG-vak uit Groep A in die geval van 'n Duitssprekende leerder

Let wel:

 • Indien n taal in die plek van n goedgekeurde tweede (amptelike) taal gekies word uit 9.1.of 9.2 hierbo, moet die verpligte Eerste Taal 'n universiteitsonderrigtaal uit Groep A (bv. Engels), geslaag op HG, wees.

 • Leerders wat keuse 9.3 hierbo uitoefen moet, vir matrikulasie-endossement,

  • die taal op A-vlak slaag en ook

  • 'n universiteitsonderrigtaal op Eerste Taal HG- of SG-vlak, of Tweede Taal HG-vlak, met minstens 40% slaag.

  • Daar word van hierdie leerders verwag om hulle moedertaal binne 'n tydperk van ses maande voor, tot ses maande na, die skryf van hulle Senior Sertifikaat-eksamen te slaag. Die uitslag van hierdie eksamen moet sonder versuim aan die Departement gestuur word vir doeleindes van die uitreiking van 'n sertifikaat.

   Die onus rus op die leerder om met die British Council by die volgende adres die nodige relings vir die A-vlakeksamen te tref:

   Posbus 1469
   KAAPSTAD
   8000
   Telefoon: 021 462 3921

 • Leerders wat keuse 9.4 hierbo uitoefen, moet ook 'n universiteitsonderrigtaal (bv. Engels) op Eerste Taal HG- of SG-vlak, of Tweede Taal HG-vlak met minstens 40% slaag.

10. SERTIFIKAAT VAN VOORWAARDELIKE VRYSTELLING VIR IMMIGRANTE
10.1 Leerders wat voldoen aan al die vereistes (behalwe di van die tweede taal) vir matrikulasie-endossement en wat verkies om
 • f vrygestel te word van die verpligting om 'n tweede goedgekeurde taal te slaag

 • f slegs een goedgekeurde taal saam met vyf ander vakke te neem,

en later besef dat hulle vir matrikulasie-endossement in aanmerking wil kom, kan, (ingevolge Matrikulasieraadregulasies) kwalifiseer vir voorwaardelike vrystelling vir immigrante.

10.2 Leerders wat kwalifiseer vir 'n sertifikaat van voorwaardelike vrystelling vir immigrante en sodoende vir voorwaardelike toelating tot 'n universiteit, moet vooraf kontroleer of die universiteit van hulle keuse wel studente met sertifikate van voorwaardelike vrystelling vir immigrante aanvaar aangesien dit nie die geval by alle universiteite is nie.
10.3 'n Senior Sertifikaat met matrikulasie-endossement sal aan hierdie immigrantleerders uitgereik word wanneer hulle voldoen aan die taalvereistes deur een van die volgende te slaag:
 • 'n Tweede goedgekeurde taal op HG-vlak

 • Een van die tale vermeld in 9.1, 9.2, 9.3 of 9.4

10.4 Wanneer aan die taalvereiste voldoen word deur 'n beginnerskursus in 'n taal op universiteitsvlak te slaag, kan aansoek gedoen word om n Algehele Vrystellingsertifikaat. LW: Hierdie sertifikaat word deur SAUVCA (die Matrikulasieraad) uitgereik en nie deur UMALUSI nie, en leerders ontvang dus nie 'n Senior Sertifikaat met matrikulasie-endossement nie.
10.5 Indien 'n student met 'n voorwaardelike vrystellingsertifikaat vir immigrante aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit binne die voorgeskrewe tydperk voldoen aan die vereiste van 'n baccalaureus-graad waarvoor matrikulasie-endossement 'n voorvereiste is, maar nog nie voldoen aan die taalvereiste nie, word 'n Algehele Vrystellingsertifikaat aan hom of haar uitgereik. Die leerder sal nie n Senior Sertifikaat met endossement ontvang nie.

11. LW: Die konsessie aan immigrantleerders om tydens die Senior Sertifikaat-eksamen van n woordeboek gebruik te maak, word hiermee ingetrek. Sodanige konsessie sal dus nie vanaf 2005 toegestaan word nie.

12. AANSOEK OM TAALVRYSTELLING.
12.1 Die aangehegte vorm (Bylae A) moet voltooi word wanneer aansoek om taalvrystelling gedoen word.
12.2 Alle aansoeke om taalvrystelling moet via die kringbestuurder aan die Departement voorgel word.
12.3 Die Departementele vrystellings-/goedkeuringsbrief sal direk aan die betrokke skool, en 'n afskrif daarvan aan die kringbestuurder, gestuur word.
12.4 Die vrystellings-/goedkeuringsdatum moet, in die geval van 'n voltydse leerder, op die leerder se rekord geregistreer word en by oorplasing na 'n nuwe skool moet die vrystellings-/goedkeuringsbrief aan sy of haar verslagkaart geheg word.
12.5 'n Aansoek om vrystelling moet onmiddellik by 'n leerder se eerste toelating tot 'n skool in Suid-Afrika gedoen word en nie eers wanneer hy of sy vir 'n eksamen ingeskryf word nie.

LW: ALLE AANSOEKE TEN OPSIGTE VAN GRAAD 12-KANDIDATE MOET DIE DIREKTORAAT: EKSAMENS JAARLIKS VOOR 15 MAART BEREIK.


12.6 Leerders wat tydelik in Suid-Afrika woonagtig is, benodig 'n studiepermit, uitgereik deur die Departement van Binnelandse Sake. 'n Afskrif van die permit moet 'n aansoek om taalvrystelling vergesel.
12.7 Privaat leerders wat kwalifiseer vir die toegewing aan immigrante, moet direk by die Departement daarom aansoek doen.

13. Indien daar by u enige onsekerheid bestaan oor enige van die regulasies wat in hierdie omsendbrief vervat is, kan u een van die volgende persone kontak:
Mnr V Deacon Telefoon 021 467 2336 Vyv Deacon (vdeacon@pgwc.gov.za)
Me H du Toit Telefoon 021 467 2917 Hennie Du Toit (hfdutoit@pgwc.gov.za)
Mnr T Magwaca Telefoon 021 467 2626 Joel Magwaca (tmagwaca@pgwc.gov.za)


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:05:03

Aansoekvorm  (grootte: 12 KB)