1. Hierdie omsendbrief vervang paragraaf 1.2 van Omsendbrief 0004/2005 van 21 Januarie 2005.
2. Dans Voordrag SG mag slegs geneem word deur kandidate wat Dans HG of Dans SG aanbied.


GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:04:28