1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement het sy Voorkeurverkrygingsbeleid gewysig met betrekking tot die 80/20-voorkeurpuntestelsel vir kwotasies wat verkry word vir die voorsiening van goedere en dienste deur middel van die Elektroniese Verkrygingstelsel (EVS). Die volgende puntestelsel is vanaf 1 April 2005 van toepassing:
Prys: 80 punte
GBI: 20 punte
(Mense van kleur: 10 punte;
Eiendom wat deur vroue besit word: 5 punte;
Gestremdheid: 5 punte)
2. Dit is Ďn vereiste van die Wes-Kaap Provinsiale Regering dat alle handelsentiteite wat met die onderskeie departemente wil besigheid doen, op die Wes-Kaapse Verskaffersdatabasis moet registreer ten einde te bevestig dat hulle aan die wetgewing met betrekking tot voorkeurverkryging voldoen. Diensverskaffers wat nog nie op die Wes-Kaapse Verskaffersdatabasis geregistreer is nie, verbeur hulle reg op toekenning van voorkeurpunte, aangesien hulle status nog nie bekragtig is nie.
3. Die Onderwysbestuur-en-ontwikkelingsentrums (OBOS'e) is tans nog nie ingeskakel by die EVS nie. Hulle sal dus skriftelike kwotasies moet verkry en aanbieders moet versoek om te eis vir voorkeurpunte op die aangehegte gewysigde Voorkeurpunte-eisvorm (WKBD 6.1) vir aankope van goedere en dienste tot en met R10 000. Hierdie reŽling is onmiddellik van krag. Die aankope waarna in hierdie paragraaf verwys word, sluit toerusting bv. meubels, fotokopieerders, faksmasjiene, ens., uit. Rekwisisies ter bestelling van toerusting moet by Hoofkantoor ingedien word.
4. Die maatreŽls wat in Omsendbrief 0164/2002 van 20 Desember 2002 vervat is, word hiermee dienooreenkomstig gewysig.
5. U samewerking sal waardeer word.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:04:22