1. Hierdie omsendbrief vervang alle vorige omsendbriewe in hierdie verband.
2. Terwyl die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) die reg van sy werknemers om politieke loopbane te volg, erken, is dit ingevolge ons land se grondwet ook daartoe verbind om leerders se reg tot 'n veilige en ongestoorde leeromgewing te verseker.
3. Opvoeders verkeer in 'n unieke posisie omdat hulle leerders en ouers kan be´nvloed. Indien hulle hulle as kandidate in 'n verkiesing beskikbaar sou stel, sal hulle voor 'n belangebotsing te staan kom. Aan die een kant moet hulle op 'n objektiewe en professionele wyse (vry van politieke invloede) onderrig gee en aan die ander kant moet hulle die belange van die politieke party wat hulle verteenwoordig, bevorder.
4. Verder word daar van benoemde kandidate verwag om namens die politieke party wat hulle verteenwoordig deel te neem aan 'n verkiesingsveldtog. Dit kan hulle wegneem uit die klaskamer, of hulle weerhou van die nakoming van hulle buitemuurse verpligtinge, wat onderrig tydens die verkiesingstydperk sal ontwrig en nie in leerders (veral diÚ in graad 12) se beste belang sal wees nie.
5. Die regsraamwerk, beleidsmaatreŰls en voorwaardes rakende die betrokkenheid van WKOD-werknemers (Opvoeders en Staatsdienspersoneel) in Plaaslike, Provinsiale en Nasionale Verkiesings, word soos volg in die aangehegte bylaes gedek:

Bylae A - Plaaslike Verkiesings
Bylae B - Provinsiale Verkiesings
Bylae C - Nasionale Verkiesings


6. Hoofde van onderwysinrigtings en direkteure word versoek om te verseker dat die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle personeel gebring word. Elke betrokke persoon moet asseblief versoek word om die dokument te teken as bewys dat hy of sy bekend is met die inhoud daarvan.


GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:03:29

Bylae A - Plaaslike Verkiesings  (grootte: 81 KB)
Bylae B - Provinsiale Verkiesings  (grootte: 74 KB)
Bylae C - Nasionale Verkiesings  (grootte: 74 KB)