1. Inleiding
1.1 'n Kernfokus van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is die ontwikkeling van sterk geletterdheids- en syferkundigheidsvaardighede.
1.2 Alle assesserings vir Vlak 1 sal by die leerplek gedoen word. Dit sal hoofsaaklik uit formatiewe assessering bestaan wat leerders deur middel van ontwikkeling sal help.
1.3 Die WKOD sal die assessering van vlakke 2 en 3 in 2005 ondersteun.
1.3.1 Vlak 2 sal op die fundamentele komponente fokus, nl. Taal, Geletterdheid en Kommunikasie en Syferkundigheid.
1.3.2 Vlak 3 sal op die fundamentele komponente fokus, nl. Taal, Geletterdheid en Kommunikasie en Wiskunde.

2. Leerplekgebaseerde assessering (LGA)
2.1 Die leerplekgebaseerde assesseringskomponent vorm 80% van die totale punt vir vlak 2 en 3. Alle bewysstukke van LGA moet in 'n portefeulje geplaas word en aan die OBOS-kurrikulumadviseur vir moderering oorhandig word.
2.2 Die leerderportefeulje moet 'n minimum van vier items bevat.

3. Eksterne assessering
3.1 Die eksterne assessering vir vlak 2 sal wees in die vorm van 'n gemeenskaplike taak vir assessering (GTA).
3.1.1 Hierdie GTA sal uit 'n verskeidenheid take bestaan, wat uitgevoer kan word teen die leerder se eie pas gedurende die periode wat strek vanaf 10 Oktober tot 28 Oktober 2005.
3.1.2 Die GTA sal 20% van die punte vir vlak 2 uitmaak.
3.1.3 Die tema vir die GTA sal wees 'Deelname as 'n verantwoordelike burger van my gemeenskap'. Die eenheidstandaarde en uitkomste wat gebruik word om die GTA op te stel word in Bylae A verskaf.
3.2 'n Algemene eksamen wat ekstern opgestel word, sal afgeneem word in vlak 3.
3.2.2 Die eenheidstandaarde en spesifieke uitkomste wat gebruik word by die opstel van die eksamen word in Bylae A verskaf.
3.2.3 Die eksamen vir vlak 3 vorm 20% van die finale punt.
3.2.4 Hierdie eksamen moet intern geadministreer en nagesien word. Die OBOS-amptenare sal die finale punte modereer.
3.3 Sentrums sal daarvoor verantwoordelik wees om die leerlinge aan die einde van die leerprogram van 'n verslag te voorsien.
3.4 Die WKOD sal in 2006 uitslagstate verskaf aan alle leerders wat kwalifiseer.

4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:04:04

Bylae A  (grootte: 14 KB)