1. ‘n Lys van die omsendbriewe wat gedurende die vierde kwartaal van 2004 deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) uitgereik is, is aangeheg.
2. Omsendbriewe moet op rekord gehou word vir solank as wat hulle geldig is.
3. U aandag word weereens daarop gevestig dat omsendbriewe met ingang van 1 April 2003 slegs in e-posformaat versend word.  Indien omsendbriewe egter aanhangsels het wat nie per e-pos versend kan word nie, sal dit in drukstukke beskikbaar gestel word.  Skole wat nie oor e-posfasiliteite beskik nie, sal steeds van omsendbriewe in gedrukte vorm voorsien word. Omsendbriewe is noodsaaklik vir die doeltreffende funksionering van die WKOD en daar rus dus ‘n verpligting op opvoeders en amptenare om daarvan kennis te neem.
4. Daar word van skole en amptenare verwag om hulle e-pos daagliks na te gaan om sodoende bewus te wees van alle omsendbriewe.  Die WKOD sal kontroleer of skole die e-pos wat aan hulle versend word, ontvang en oopmaak.  Skole en amptenare moet lęers (folders) op hulle rekenaars skep vir die stoor van omsendbriewe.  Wanneer hierdie lęers geskep word, moet die naamkonvensie “WKOD omsendbriewe 2004” gebruik word.  Omsendbriewe wat vanaf die begin van 2003 uitgereik is, is ook beskikbaar op die WKOD se webblad by http://wced.wcape.gov.za/circulars/index_circmins.html.
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.

6. U samewerking sal op prys gestel word.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:03:30

Lys van omsendbriewe vir die Vierde Kwartaal 2004  (grootte: 14 KB)