1. Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sal in Januarie 2006 in alle openbare en ander geregistreerde skole van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) geÔmplementeer word.
2. Die vakoriŽnteringsdatums vir die VOO-Nasionale Kurrikulumverklaring vir onderwysers van graad 10 tot 12 is soos volg (verwys na Omsendbrief 0072/2004):
2.1 OBOSíe Noord, Suid, Oos, Sentraal en Weskus/Wynland - Maandag 27 Junie tot Vrydag 1 Julie 2005
2.2 OBOSíe Breederivier/Overberg en Suid-Kaap/Karoo - Maandag 4 Julie tot Vrydag 8 Julie 2005
3. Aangeheg is die registrasievorms vir voltooiing deur skole (sien Bylae A vir OBOSíe Noord, Suid, Oos, Sentraal en Weskus/Wynland; en Bylae B vir OBOSíe Breederivier/Overberg en Suid-Kaap/Karoo). Die elektroniese weergawes van bogenoemde bylaes moet as Ďn Word-dokument in landskapformaat oopgemaak word.
4. Onderwysers moet Ďn lokaal kies in ooreenstemming met hul taalvoorkeur. By sekere lokale sal die kursus in beide Afrikaans en Engels aangebied word.
5. Registrasieprosedure
5.1 Die registrasievorm moet voltooi word vir elke vak wat aangebied word.
5.2 Alhoewel die registrasievorm slegs voorsiening vir drie onderwysers maak, moet prinsipale asseblief addisionele name byvoeg - ůf in elektroniese formaat, ůf as Ďn bylae in papierformaat.
5.3 Die naam van die betrokke OBOS moet in die laaste kolom geskryf word.
5.4 Die voltooide registrasievorm, wat deur die prinsipaal van die skool gesertifiseer moet word in die ruimte wat op bladsy 1 daarvoor voorsien word, moet teen nie later nie as 24 Maart 2005 ingedien word by die Hoofkurrikulumadviseur verbonde aan die OBOS-distrik waarin die skool geleŽ is. Prinsipale word ernstig versoek om streng by hierdie datum te hou.
5.5 Aangesien al die logistieke reŽlings op hierdie registrasie gebaseer sal word, mag onderwysers nie van lokaal verander as hulle geregistreer het nie.
6. Voorbereiding vir die vakoriŽnteringswerkwinkels
6.1 Alle skole sal voor die einde van die eerste kwartaal vier stelle van die VOO-NKV ontvang. Ongelukkig is hierdie vakverklarings tans slegs in Engels beskikbaar.
6.2 Onderwysers moet toegang hÍ tot die VOO-NKV, sowel as die vakhandleidings waarna verwys word as die Vakinligting riglyn en die Ontleding van nuwe kennis, vaardighede, metodologiese-, IT- en assesseringsvereistes voordat hulle opgelei word ter voorbereiding vir die oriŽnteringswerkwinkels.
6.3 Bogenoemde dokumente moet na die vakoriŽnteringswerkwinkels saamgebring word.
7. Die volgende vakke sal vanaf 26 tot 30 September 2005 tydens verdere werkwinkels aangebied word: Elektriese, Meganiese en Siviele Ingenieurswese, Grafika en Ontwerptegnologievakke, Religiestudies, Toerisme, Wiskundige Geletterdheid, alle Landbouvakke, Ekonomie en Rekenaartoepassingtegnologie.
8. Ďn Omsendbrief met betrekking tot reisreŽlings en prosedures vir eise sal gedurende die tweede kwartaal uitgestuur word.
9. Indien nodig, kan meer inligting verkry word van die Hoofkurrikulumadviseur verbonde aan die OBOS, of die WKOD-VOO provinsiale koŲrdineerder, mnr T Smit, by (021) 467 2630/2585 of e-pos tcessmit@pgwc.gov.za .
10. Prinsipale se samewerking sal hoog op prys gestel word.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:03:18

" Bylae A   (grootte: 44 KB)
Bylae B   (grootte: 59 KB) "