1. Hierdie omsendbrief moet saamgelees word met Omsendbrief 25/2004 en Staatskoerant 22615 van 27 Augustus 2001  [grootte: 1 066 KB]  (http://www.info.gov.za/gazette/notices/2001/22615.pdf), waarin besonderhede van eksamenvraestel 3 vir eerste (primÍre) tale verskyn. Vraestel 3 word slegs deur deeltydse kandidate geskryf.
2. In die afgelope paar jaar het hoofnasieners van vraestel 3 in die eerste (primÍre) tale gekla dat baie deeltydse kandidate nie voorberei word vir die 4de voorgeskrewe werk wat in daardie vraestel geŽksamineer word nie.
3. Sentrumbestuurders moet toesien dat die voorgeskrewe werk vir hierdie Senior Sertifikaat-eksamen (kyk aangehegte lys van voorgeskrewe werke) behoorlik tydens die leerprogram gedek word.
4. Verdere inligting in hierdie verband kan verkry word van die volgende hoofkurrikulumadviseurs:
OBOS          OBOS-amptenaar    Telefoon (werk)	
Breederivier/Overberg  Dr B Wilson     (023) 348 4600	
Metropool-Sentraal   Mnr M Kleinschmidt  (021) 659 4344	
Metropool-Oos      Mnr W Daniels    (021) 900 7000	
Metropool-Noord     Mnr G Figagi     (021) 938 3000 	
Metropool-Suid     Mnr G van Harte   (021) 370 2000	
Suid Kaap/Karoo     Mnr G van Schalkwyk (044) 873 6128	
Weskus/Wynland     Mnr P Boonzaaier   (021) 872 9288
5. Inligting kan ook verkry word van mnr T Smit by (021) 467 2630 of e-pos tcessmit@pgwc.gov.za.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:03:07

Lys van voorgeskrewe werke  (grootte: 12 KB)