1. Die nasionale gehalteversekeringsliggaam, UMALUSI, verwag van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) om sekere waarborge te verskaf aangaande die moderering en gehaltekontrole van die deurlopende assessering (DASS) om die integriteit van die eksamens en die leerders te beskerm. Alhoewel die praktyk in die afgelope aantal jare baie beter gehou het by algemene standaarde en kontrole, is dit duidelik dat daar nog gevalle is waar daar nie voldoende by die bepalings gehou is nie. Die gehalteversekeringsoefening moet ten volle uitgevoer word op graad 9- sowel as graad 12-vlak.
2. Die prosesplan vir 2005 word hieronder gelys vir u onmiddellike aandag:
2.1 Daar sal 3 groepvergaderings vir moderering vir elke vak en leerarea wees - een in die eerste kwartaal, een in die tweede of derde kwartaal en een in die vierde kwartaal. Die drie vergaderings maak gesamentlik die modereringsproses as 'n geheel uit.
2.1.1 Een onderwyser van elke skool moet elk van die drie vergaderings bywoon. Die ideaal is dat dieselfde persoon al die vergaderings moet bywoon. Waar moontlik moet dit die vak- of leerareahoof wees.
2.1.2 Die eerste vergadering bestaan uit 'n formele standaardvasstelproses om te verseker dat die deurlopende assesseringsvereistes van hoŽ gehalte is. By hierdie vergadering sal besonderhede van wat by die tweede vergadering gemodereer moet word vir elke vak of leerarea uiteengesit word. By die vergadering sal daar moontlik 'n sleutelontwikkelingsfokus vir die jaar bekendgestel word.
2.1.3 Om die gehalteversekeringsproses te fasiliteer, moet tussen 50% en 80% van die jaar se werk gedurende die tweede vergadering gemodereer word. Die logika hier is dat, omdat die saamstel van 'n portefeulje 'n deurlopende proses is, wanneer 'n gedeelte van die akademiese jaar voltooi is, 'n gelyke deel van die vereiste werk dan ook deur die leerders voltooi sal wees. 'n Stelsel wat behoorlik reageer sal dan werk op daardie punt modereer sodat die modereringsproses meer betekenis kry. Al die skole sal versoek word om hierdie voorbeelde van voltooide werk te verskaf waarop in die eerste vergadering ooreengekom is. Alhoewel slegs een onderwyser die skool by hierdie vergadering verteenwoordig, moet portefeuljes van elke onderwyser wat by daardie besondere graad betrokke is vir moderering voorgelÍ word.
2.1.4 By die derde vergadering sal die balans van die portefeulje gemodereer word, die portefeuljes nagegaan word om te sien of dit aan vereistes voldoen, totale gekontroleer word en alle ander roetinetake afgehandel word. Alle graad 12-moderering moet teen die einde van Oktober afgehandel wees.
2.2 Inrigtinggebaseerde ondersteuning moet gereeld plaasvind.

2.2.1 Indien dit uit die portefeuljes wat by die tweede vergadering verskaf is duidelik blyk dat sekere skole meer inrigtinggebaseerde ondersteuning benodig, sal verpligte en intensiewe inrigtinggebaseerde ondersteuning van skole wat nie aan die vereistes voldoen nie plaasvind. Dit sal gedoen word om te verseker dat leerders die leergeleentheid en ondersteuning waarop hulle geregtig is, gebied word.

2.3 Praktiese en mondelinge komponente wat "sigmoderering" benodig sal voortduur met die behoorlike praktyke op graad 12-vlak.

2.4 Bogenoemde verpligte groepvergaderings vorm die kern van die modereringsproses.

2.4.1 Die gemeenskaplike model bevorder groei, aangesien onderwysers die geleentheid kry om take te verken wat oor die hele groep heen voorgeskryf is. Aangesien die oefening ook Ďn studie van die assesseringsinstrumente en die metodologieŽ wat gebruik word, insluit, word standaarde gestel en gehandhaaf deur middel van kruisverwysing oor die stelsel heen.
2.4.2 Hierdie oefening loop uit op die UMALUSI-verifikasieproses waar 'n voorbeeld van portefeuljes aangebied word.
2.4.3 Addisionele besoeke aan skole vind plaas volgens die diskresie van die betrokke kurrikulumadviseurs.
3. 'n Funksionele modereringstelsel hang af van 'n duidelike en volkome funksionele stelsel binne die skool self. Vanjaar beplan die WKOD om daarop te konsentreer om te verseker dat skole interne modereringstelsels in plek het. Skole moet seker maak dat hulle duidelik geartikuleerde planne het en dat dit uitgevoer word op alle vlakke binne die skool. Die WKOD sal riglyne verskaf om skole met hierdie proses te ondersteun.
4. 'n Funksionele stelsel, waar algemene standaarde 'n realiteit is, hang ook af van die volle deelname van alle partye. Skoolhoofde word versoek om te verseker dat daar voldoen word aan hierdie modereringsmodel vir 2005.
5. Skole sal ingelig word aangaande OBOS-groepvergaderings en die datums sal geadverteer word op die kurrikulum-webtuiste by http://curriculum.wcape.school.za op die skakel by Assessment (GET and FET).
6. Skole word versoek om die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van almal wat betrokke is te bring.
7. Verdere navrae kan gerig word aan die Direkteure of die Hoofkurrikulumadviseurs by die OBOS'e.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:03:02